วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ผู้เรียนมีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ บริหารเชิงคุณภาพสู่มาตรฐานสากลดำรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

School Vision
In Piyamaharachalai School, the students have high moral standards with outstanding academic abilities and exceptional administration at par with the International Standard, sustained through the Philosophy of Economic Sufficiency.


ปรัชญา

สุ ตั้งฟังอ่านพร้อม     พากเพียร

จิ นตนาคิดเร่งเรียน   รอบรู้

ปุ จฉาถามเรื่องเวียน  วนจิต ตนนา

ลิ ขิตบันทึกผู้           ปราชญ์แท้ทุกนาม