เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้ปกครอง_ปีการศึกษา_2560
ข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน/ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
1/1 นายเศรษฐภัทร  เลิศอุทัยทรัพย์ นางนภา  สุวรรณมาโจ นางสาววรรณพรหม  ต้นเงิน นางพินิจ เชื้อพล นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง
1/2 นายนิรัญ  จันทะพันธ์ นางสาวธนชพร จินดาสุขสำราญ นางสาวดลนภา  สังข์เกิด นางสาวดุริยา รัศมี Mr.Bartosz Winieweski
1/3 พ.ต.ท.อดิศักดิ์  ชมศรีหาราช นางจุฑามาศ  ทวีกุล นางศิริลักษณ์  พึ่งบุญไพศาล น.ส.ณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์ นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
1/4 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ นางนุชรัตน์  มังคละคีรี นางกรกต รัตนนิรันดร น.ส.วัลย์ลิกา เฟื้อยผลชุติภา นายวรพจน์ ศรีนา
1/5 นางสุพรรณี  ภูมิดา นางสิริพัชร  สระสีโสม นางณัฐยา  ยืนยง นางกรรณิกา วังทะพันธ์ นายนัฐกร ศรีวังไสย์
1/6 นายเทพฤทธิ์  จิตรจักร นางสุนันทา  ทิณบูรณ์ นางสุกัญญา  แสนแก้ว น.ส.สุวพรรณ โพชะโน นายอิสรพงษ์ จวงแดง
1/7 นายครินา  ลุมวงษ์ นายสมชัย  นำโชคประเสริฐ นางจิราภรณ์  สิทธิกานต์ นายสุนทร จอมพรรษา นางศรสิน จอมพรรษา
1/8 นางจิรภา  บุญก้อน นางศิริลักษณ์  อินอิ่ม นางอาพรรณตรี  หอมจัด นายณัฐดนัย ศรีโท นายราเชน ศรีสรรค์
1/9 นางพิกุล  จันทนามสี นางกัลยา  สุริย์ นางศิริกาญจน์  สมบูรณ์เรศ นายสหัส ยอดมณี น.ส.พรวลี ชาวดง
1/10 นางอาริสา  ภูมิเลิศ         นายสุวรรณ  ยศพรรณ นางอรอุมา  นพเคราะห์ นางนิตยา วิเศษแก้ว น.ส.ลลิตา คำหา
1/11 * * * น.ส.สุธานิจ แสงหมื่น นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
2/1 นายสันต์ชาย  ถาวร นายนิคม  ศรีฟอง นางอมรรัตน์    อาจแรง น.ส.อาทิตยา เถาหมอ Mr.Mat Baldago
2/2 นางจันทิมา  มูลสาร นายโชคชัย  อนุรักษ์จินดา รอ.ชัยอนุชิต การยะบุตร นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์ นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
2/3 นายอิสระพงษ์  แก้วปีลา นายสุกิจ  กลางประพันธ์ นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์ นางพิมพ์ใจ ริมสกุล นายศิลปกรณ์ จันทไชย
2/4 นางอัจฉรา  สุคม นางอภิรดา  เฉลาชัย นางนิตยา จังตระกูล น.ส.ทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์ นายบุญเลี้ยง บุดดาสิม
2/5 นางรำไพ  มังคละคีรี นายเรืองรัตน์  เสนารี นางสาววิตรี  สุวรรรคม นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุิ์
2/6 พ.ท.กัญญณัฐ  ไชยโอชะ นางสาวไพวรรณ  พันแดง นางราตรี  ศรีทองทา นางรณันช์พร อัครเอกกูลกรษ์ น.ส.น้ำทิพย์ วโรดมดำรง
2/7 นายเจริญชัย  หมื่นห่อ นางสาวกรรณิกา  จอมแก้ว นางรัชนี  สินปัญญาสิริ น.ส.ดรุณี วีระพรรณ น.ส.ธัญวรัตน์ ไชยตะมาต
2/8 นายสิงห์ชัย  กระบวนศรี นางมาศวดี  ปั้นงาม นายศักดิ์ชัย  กลีบบัวแก้ว นายรังสรร สายวร น.ส.พจนา พงษ์สิทธิ์ศักดิ์
2/9 นางตติยา  สุทธิผาย นางรัตนา   พรหมชัย นางนิติยา   วะสุรี นายวรเชษฐ์ ศรกายสิทธิ์ นางสมพร้อม พลสา
2/10 นายประวิทย์  นามอำนาจ นายทิพากร  ชินสาร นางสาวจตุพร  จันทร์เพ็ญ นายวิโรจน์ ธรรมคำ นายปิยะรัตน์ แก้วก่า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
3/1 นายวีรเดช  ซามาตร จ.อ.มงคล  ตะนะคี นางนลินรัตน์  ธีรเกียรติปภาดา น.ส.นันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์ Mr,Jurey O.Creo
3/2 นายประชา  สมศรี นางณัชชา  ชาชม นางอุทัยวรรณ  ศัพทเสวี น.ส.ปรียานุช มานุจำ นายกฤาฎา ไชยสี
3/3 นางพรนภา  เอกนิพนธ์ นางธนียา  แสนโยธะกะ นางมาลัย  ทองศรี นางจันทร์นภา เจริญรัตน์ นางทรงเกียรติ ศรีจันทร์
3/4 นางวศินี  เหมะธุลิน นางไพรินทร์  ไวกูณฐ์เวศม์ นางปวีณา  อ้นมา นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์ ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม
3/5 ร.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์  แสงสา นางสาวประภาศรี  อัครพินท์ นางศศิชา  ตั้งดำรงวัฒน์ นางปาจารี ศรีโฮง นางนาไล สาโสภา
3/6 นายนิรันด์  บางพรมบาง นายประวิทย์  กิติศรีวรพันธุ์ นางสาววิริยา  สุปัญญา น.ส.จารุกัญญา โกพล นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์
3/7 นางเตือนใจ  สีชมภู นายวีระเดช  สีบูพิมพ์ นางนิตยาภรณ์  สาโสภา นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์ นางอาภรณ์ โกษาแสง
3/8 * * * น.ส.ศิริพร อินทิสิทธิ์ น.ส.ผลิกา สิทธิพันธ์
3/9 ด.ต.พงษ์ศักดิ์  โตดีชัย นายเชาว์  ฉายบุญครอง นางกรรณิการ์  รักษ์พงษ์สิริ นางไพรวัลย์ ทูลธรรม น.ส.วิจิตรา ภาอำนวย
3/10 นายสว่าง  บันหาร นายมารุต  บุปยเวช นางชลาลัย  หลวงศรี นางปราณี นิตยะ น.ส.อรุษยา ปราบใหญ่
3/11 นางวัญเพ็ญ  กะสังข์ นางนงนุช  อนนตะชัย นางเปรมฤดี  พลเชียงขวาง นางปิราณี พลราชม นายปัณณวัชย์ เฟื้อยฟุ้งกิจการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
4/1 นางธิดารัตน์  วังวร นายขวัญพล  แก่นท้าว นางวิจิตรา  โคตรแสง นายณัฐพล วรรณศรี  Mr.Lee T.Bajo
4/2 นางจิราวรรณ ขอดเมชัย นายมงคล  ธนาไสย นางสุมาโนช  เมษาคุณ นางศรีสุดา ธรรมา นางมลิวรรณ ภิรมย์
4/3 นางอุไรวรรณ  จันทร์หา นายประวิทย์  กิติศรีวรพันธุ์ นางเสาวลักษณ์  จันทะขิน นายอนิรุธ แก่นจันทร์ นางเกษมศรี อินทนนท์
4/4 นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ ด.ต.ชวลิต พลเชียงขวาง นางธนชพร จินดาสุขสำราญ นางสุพร สิงห์ศรี น.ส.วนิดา ศรีโสภา
4/5 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช นายภิรมย์  มีแก้ว นางอารียา  นพเคราะห์ นางอาภัสรา บัวชุม น.ส.กาญจนา พิมพ์ทอง
4/6 นายทวีศักดิ์   ศรีบรรเทา นางวาสนา   นิวงษา นางขวัญฤทัย   สมอุดม นางสาวจารุณี หล้าบา นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
4/7 นายกิตติภพ  ถาวร นางวราภรณ์  พรหมจักร นางสุภัสตา  ก้อนคำดี นางรินนา มังคละคีรี นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล
4/8 นายกฤษวัช  ธรรมเตโช นางเกสรี  พรมบุญ นางวิไลพร  สอนแพง นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์ นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี
4/9 นายประณิธิ  สุริยะ นายกิตติ  พนมธีรเกียรติ นางกัญยาภัสร์  ธนัสกุลศาสตร์ นายมัฆวาน ประทังคติ นางทิชากร สำราญชลารักษ์
4/10 นายสุรพล  พลเชียงขวาง นายกิตติ  วันงาม นางคะนึงนิตย์  อุชัย นายสัญญา มณีพรรณ นายเฉลิมชัย กรมแสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
5/1 นายวิเชียร  รุจิรเสรี นางขวัญฤดี   อ้นมา นายเมธาวี   อัมพาพันธ์ นางจิตรา โพธิ์ศรี น.ส.นาตยา แก้วกัณหา
5/2 นางจันทร์จรัส   ไตรยราช นายธิวภณ   ยินดี นางปฐมาภรณ์   แพงดี นางสุคนธ์ ศรีมีชัย น.ส.รุจิรา ทองศรีสุข
5/3 นายปัญญา  ธีระกำจาย นางกรรณิการ์  รัชอินทร์ นางสาวเพชรรินทร์  ลัมทองไพศาล นายยุทธนา แสนสุริวงศ์ นายสุรชัย ตั้งศิริ
5/4 นายธนพงค์   ภูหลักหิน นายอัครเดช   พิมพา นางดรุณี   นาคะนคร นางนิภา มั่นสุวรรณ น.ส.ชนากานต์ อินทจักร์
5/5 นายอนิรุทธิ์  ศิริสวัสดิ์ นายบุญคูณ  นุกูลกิจ นางสุพร  เจียรสุคนธ์ นายบุญเรือง บุญสว่าง น.ส.ชัชณี คิดสร้าง
5/6 ด.ต.ประพันธ์  สอทา นางศิริพร  สัตบริภัณฑ์ นายชุติเดช  เอ๊ฟวา น.ส.ชนาทิพย์ นครังสุ น.ส.นราภรณ์ ชัยบัวแดง
5/7 นางภัทรภรณ์  คำพันธ์ นางกัลยารัตน์  วานเดอร์เวิน นางขวัญฤดี  อุดมกิจโอฬาร น.ส.สุชาดา เพ็ญธรรมกุล น.ส.อมรรัตน์ อินต๊ะกัน
5/8 * * * นายปราการ สีชมพู นายฤทธิชัย แสนกลาง
5/9 เรือตรีโสภณ   สมจิตสกุล นางเพชรสมร  บุญสอน นางจิรัชญา   ฤทธิกรรณ์ นายรสุวิน แก้วดวงดี น.ส.ศศิวิมล โพธิ์แก้ว
5/10 นายอภิชาต   สมสง่า นางสาวจุฑามาศ   สารีเพ็ง นางวันดี   พรมราช น.ส.ทอปัด ฤทธิทิศ นายวัฒนา โพธิ์ศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ประธานเครือข่าย รองประธาน เลขานุการ ครูที่ปรึกษา 1 ครูที่ปรึกษา 2
6/1 นางกฤษณา   ขันตี * * น.ส.รัศมี เจริญรัตน์ นายณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์
6/2 พันเอกศักดิ์สิน ศรีสำราญ นาย บุญเรือง บุญสว่าง ดต.เฉลิมชัย นันทพิสิฐ นายทศพร สวนแก้ว น.ส.นิภาภรณ์ จันทะโยธา
6/3 นางปนิษฐา วงค์คำจันทร์ นาง สราลี วุฒฺพัฒนชัย  นายสุเมธ ศิริพร ณ ราชสีมา น.ส.ปิยะวรรณ เรืองกิจ น.ส.ถิรดา โสดา
6/4 นางดวงใจ   บุญคง ร.ต.อ.ศักดิ์ศรี   ศรีพั่ว นางอาภรรณื   โกษาแสง นายวัชระ บุรชาติ นายกิติรัตน์ เบ้าลี
6/5 นางสุดใจ สุวรรณศรี นางสุริยา ไม่แพง นางสมฤทธิ์ อุทาทอง นางวราภรณ์ ชำนิยันต์ นางนุชรี คำประสังข์
6/6 นายสมจิตร เพ็งที นาย นที ศรีรัตน์ นางณัฐชา ชาชม น.ส.พรทิพย์ วงค์ภูธร นายศิริชัย เชื้อพล
6/7 นายตรีนิษฐ์  อุดมวสุรัตน์ นายภักดี  ศรีดาน้อย นายศักดิ์ศรี  ไขศรี น.ส.วิภาวี บุตรธรรม น.ส.นฐมน ศังขานนท์
6/8 * * * นางพวงทอง หวังถนอม น.ส.ศุจินทรา ริศด้วง
6/9 * * * น.ส.ภาณี พนมอุปถัมภ์ นายสัณฐิติ ทองน้อย
6/10 นายธนคุณ อินทร์จันดา นางสุกัญญา น้อยสา นางเหมลดา อุดมมนตรี นายชัยณรงค์ กุลบุตร นางสุวรรณา ธานี