ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ
ยินดีกับนักเรียนสอบผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

และขอยกย่อง ชมเชยพร้อมเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนที่ลงสอบโอลิมปิกวิชาการในปีนี้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในปีต่อๆ ไป
สถิตินักเรียนโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ปี
ลำดับ
(ตามสาขา)
รายชื่อ
ชั้น สาขาวิชา สอบผ่านเข้าค่าย หมายเหตุ
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3
2565 1 นาวสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์ 5/2 ชีววิทยา /      
2 นายสิรภพ ใจศิริ 5/3 ชีววิทยา /      
3 นางสาวคันธรส หมวดใหม่ 4/5 ชีววิทยา /      
4 นางสาวสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล 5/2 ฟิสิกส์ /      
5 นายภาสกร พุทธา 4/3 ฟิสิกส์ /      
6 นายนรพิชญ์ รอดทะพร 5/2 เคมี /      
7 นายชยากร โพธิ์ขำ 4/2 เคมี /      
8 นายปฐวีย์ สิรภัทรธนาลัภย์ 5/3 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
9 นางสาวกอบัว ศุภรัชชานนท์ 4/2 คอมพิวเตอร์ /      
10 นายกณวรรธน์ ภูมิชัย 4/2 คอมพิวเตอร์ /      
 
2564 1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มิ่งสินธ์ ม.2/3 ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) /      
2 นายปฐวีร์ สิรภัทรธนาลัภย์ ม.4/3 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
3 นายหนึ่งตะวัน สำเภา ม.4/3 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
4 นายสมกมล นิลพันธุ์ ม.5/2 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
5 นางสาวกันต์ดนิษฐ์ สิงห์สี ม.5/2 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
6 นายยุทธวีร์ ปาละนันท์ ม.5/3 ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) /      
7 นายชินวัตร เหล่าเกียรติ ม.5/1 ชีววิทยา / /    
8 นางสาวณพรรษ ใจแข็ง ม.5/2 ชีววิทยา /      
9 นางสาวนวพรรษ คำลี ม.5/3 ชีววิทยา /      
10 นางสาวอชิรญา แก้วไหล ม.5/5 ชีววิทยา /      
11 นางสาวธมลวรรณ บุญก้อน ม.5/6 ชีววิทยา /      
12 นายนรพิชญ์ รอดทะพร ม.4/2 เคมี /      
13 นางสาวพิมปฎิภาน ตั้งอุปละ ม.5/2 เคมี /      
14 นางสาวณพรรษ ใจแข็ง ม.5/2 เคมี /      
15 นายนภสินธุ์ อาษาวัง ม.5/2 เคมี /      
16 นางสาวอทิตยา ลุนลาน ม.5/6 เคมี /      
17 นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณ ม.5/3 ฟิสิกส์ /      
18 นายพีรยุตม์ วัฒนนวลสกุล ม.4/5 คอมพิวเตอร์ /      
 
2563 1 เด็กชายปฐวีย์ สิรภทรธนาลัภย์ ม.3/4 ดาราศาสตร์ /      
2 นางสาวกันต์ดนิษฐ์ สิงห์สี ม.4/2 ดาราศาสตร์ /      
3 นายสมกมล นิลพันธุ์ ม.4/2 ดาราศาสตร์ /      
4 นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณ ม.4/3 ดาราศาสตร์ /      
5 นายยุทธวีย์ ปาละนันท์ ม.4/3 ดาราศาสตร์ /      
6 นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม.5/2 ดาราศาสตร์ /      
7 นายภูริเวศม์ เมธเมาลี ม.3/3 คอมพิวเตอร์ /      
8 นายศิวราช เหลาพรม ม.5/2 คอมพิวเตอร์ /      
9 นางสาวสุมินตา แดงท่าขาม ม.5/5 คอมพิวเตอร์ /      
10 นายวีรวุฒิ วดีศิริศักดิ์ ม.5/5 เคมี /      
11 นางสาวเปมิกา สัจจมงคล ม.5/2 เคมี /      
12 นายพชร นึกชม ม.4/2 ชีววิทยา / / /  
13 นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม.5/3 ชีววิทยา /      
สำรอง นางสาวนงนภัส ศรีฟอง ม.5/5 เคมี        
สำรอง นางสาวประวรรณรัตน์ บุสุวะ ม.5/5 เคมี        
 
2562 1 นายชยกร ดวงดูสัน ม.5 เคมี /      
2 นางสาวปวีณรัตน์ กิตติศรีพงศ์ ม.5 เคมี /      
3 นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์ ม.5 เคมี /      
4 นายวีรวุฒิ วดีศิริศักดิ์ ม.4 เคมี /      
5 นางสาวเปมิกา สัจจมงคล ม.4 เคมี /      
6 เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา ม.3 เคมี /      
7 เด็กหญิงฐานิญา ธนัยธนาภัทร ม.3 เคมี /      
8 นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ ม.5 ชีววิทยา / / /  
9 นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ ม.5 ชีววิทยา / /    
10 นายศุภณัฏฐ์ ปวรางกูร ม.5 ชีววิทยา /      
11 นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม.4 ชีววิทยา / /    
12 เด็กชายพชร นึกชม ม.3 ชีววิทยา / /    
13 นางสาววิภาดา ไชยสิทธิ์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
14 นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม.4 ดาราศาสตร์ฯ / /    
 
2561 1 นายทินภัทร เรวงษ์ ม.5 ชีววิทยา /      
2 นางสาวทิพยาภา คำมุงคุณ ม.5 ชีววิทยา /      
3 นางสาวอาทิตยา จันทะโคตร ม.5 ชีววิทยา /      
4 นางสาวพนิตนันท์ พนมวัฒนศักดิ์ ม.5 เคมี / /    
5 นางสาวพัชรา สาระโพธิ์ ม.5 เคมี / /    
6 นายคณิศร สุวรรณไตรย์ ม.5 เคมี /      
7 นายพีรวัส มีแก้ว ม.5 ฟิสิกส์ /      
8 นายชัยภัคดิ์ รัตนนิรันดร ม.5 ฟิสิกส์ /      
 
2560 1 นางสาวกชมน เลาหวิโรจน์ ม.5 ชีววิทยา / / /  
2 นายปฏิภาณ วงค์คำจันทร์ ม.6 ชีววิทยา /      
3 นางสาวราตรี หมอกต้ายซ้าย ม.6 ชีววิทยา /      
4 นางสาวนริสรา ภู่มหภิญโญ ม.5 ชีววิทยา /      
5 นางสาวปภาวรินทร์ ภูริปิติโชติโภคินทร์ ม.5 ชีววิทยา /      
6 นายธนกฤต สัจจมงคล ม.5 ชีววิทยา /      
7 นางสาวพนิดา บุตรดี ม.5 ชีววิทยา / /    
8 นางสาวพิมลภัส ทองศรี ม.6 ชีววิทยา /      
9 นางสาวพลอยทิพย์ ยินดี ม.5 เคมี /      
10 นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี ม.5 เคมี /      
11 นายรัชชานนท์ ไตรยราช ม.5 ฟิสิกส์ /      
12 นายชยุตพงษ์ ชัยมงคล ม.4 ฟิสิกส์ /      
13 นายธนชาติ แสนโยธะกะ ม.5 คณิตศาสตร์ /      
14 นายเกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
15 นายศุภวิชญ์ กุลตังวัฒนา ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
16 นางสาวชลธิชา รุ่งโรจน์ทวีกุล ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
17 นางสาวศิรประภา แก้วมาตย์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
18 นายอนุชา สมสวัสดิ์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /      
 
2559 1 นางสาวจันทร์จิรา ภู่มณี ม.5 ชีววิทยา / /    
2 นางสาวราตรี หมอกต้ายซ้าย ม.5 ชีววิทยา /      
3 นางสาวกรรณิการ์ ตระกูลศักดิ์ศรี ม.5 ชีววิทยา /      
4 นางสาวอริญา ท่าทม ม.5 ชีววิทยา /      
5 นางสาวพลอย นันทพิสิษฐ์ ม.5 ชีววิทยา / /    
6 นางสาวรดา แก้วฉาง ม.5 เคมี /      
7 นางสาวศิรินภา บำรุงสวัสดิ์ ม.5 ดาราศาสตร์ /      
8 นายชาญชัย วารี ม.5 ดาราศาสตร์ /      
9 นางสาวชญดา กิตติรัตนโสภา ม.5 ชีววิทยา / /    
10 นายวโรจน์ ฉัตรชนะชัย ม.5 ชีววิทยา /      
11 นายณภัทร บุญสว่าง ม.5 คอมพิวเตอร์ / /    
  12 นางสาวศิรดา วังริยา ม.5 เคมี / /    
  13 นายธนโชติ ไทรสุวรรณ์ ม.5 ฟิสิกส์ / /    
  14              
  15