ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ
ยินดีกับนักเรียนสอบผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอยกย่องและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน (และลำดับสำรอง 2 คน) ดังต่อไปนี้


ซึ่งนักเรียนโอลิมปิกเหล่านี้ เป็นเสมือนผู้ที่สะท้อนถึงคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รวมถึงเป็นสิ่งบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ เหมือนดังนักเรียนโอลิมปิกรุ่นพี่ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

สถิตินักเรียนปิยะมหาราชาลัยที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ปี
ลำดับ
(ตามสาขา)
รายชื่อ
ชั้น สาขาวิชา สอบผ่านเข้าค่าย หมายเหตุ
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3
2563 1 เด็กชายปฐวีย์ สิรภทรธนาลัภย์ ม.3/4 ดาราศาสตร์ /      
2 นางสาวกันต์ดนิษฐ์ สิงห์สี ม.4/2 ดาราศาสตร์ /      
3 นายสมกมล นิลพันธุ์ ม.4/2 ดาราศาสตร์ /      
4 นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณ ม.4/3 ดาราศาสตร์ /      
5 นายยุทธวีย์ ปาละนันท์ ม.4/3 ดาราศาสตร์ /      
6 นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม.5/2 ดาราศาสตร์ /      
7 นายภูริเวศม์ เมธเมาลี ม.3/3 คอมพิวเตอร์ /      
8 นายศิวราช เหลาพรม ม.5/2 คอมพิวเตอร์ /      
9 นางสาวสุมินตา แดงท่าขาม ม.5/5 คอมพิวเตอร์ /      
10 นายวีรวุฒิ วดีศิริศักดิ์ ม.5/5 เคมี /      
11 นางสาวเปมิกา สัจจมงคล ม.5/2 เคมี /      
12 นายพชร นึกชม ม.4/2 ชีววิทยา /      
13 นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม.5/3 ชีววิทยา /      
สำรอง นางสาวนงนภัส ศรีฟอง ม.5/5 เคมี        
สำรอง นางสาวประวรรณรัตน์ บุสุวะ ม.5/5 เคมี        
               
2562 1 นายชยกร ดวงดูสัน ม.5 เคมี /      
2 นางสาวปวีณรัตน์ กิตติศรีพงศ์ ม.5 เคมี /      
3 นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์ ม.5 เคมี /     เภสัชกร (ม.อุบล)
4 นายวีรวุฒิ วดีศิริศักดิ์ ม.4 เคมี /      
5 นางสาวเปมิกา สัจจมงคล ม.4 เคมี /      
6 เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา ม.3 เคมี /      
7 เด็กหญิงฐานิญา ธนัยธนาภัทร ม.3 เคมี /      
8 นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ ม.5 ชีววิทยา / / / แพทย์ (มข.)
9 นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ ม.5 ชีววิทยา / /   แพทย์ (มข.)
10 นายศุภณัฏฐ์ ปวรางกูร ม.5 ชีววิทยา /      
11 นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม.4 ชีววิทยา / /    
12 เด็กชายพชร นึกชม ม.3 ชีววิทยา / /    
13 นางสาววิภาดา ไชยสิทธิ์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /     วิศวะ (มข.)
14 นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม.4 ดาราศาสตร์ฯ / /    
 
2561 1 นายทินภัทร เรวงษ์ ม.5 ชีววิทยา /      
2 นางสาวทิพยาภา คำมุงคุณ ม.5 ชีววิทยา /      
3 นางสาวอาทิตยา จันทะโคตร ม.5 ชีววิทยา /     เภสัชกร (มข.)
4 นางสาวพนิตนันท์ พนมวัฒนศักดิ์ ม.5 เคมี / /   แพทย์ (มข.)
5 นางสาวพัชรา สาระโพธิ์ ม.5 เคมี / /   แพทย์ (มมส.)
6 นายคณิศร สุวรรณไตรย์ ม.5 เคมี /     เคมีวิศวกรรม (จุฬาฯ)
7 นายพีรวัส มีแก้ว ม.5 ฟิสิกส์ /     วิศวกร (ม.สุรนารี)
8 นายชัยภัคดิ์ รัตนนิรันดร ม.5 ฟิสิกส์ /      
 
2560 1 นางสาวกชมน เลาหวิโรจน์ ม.5 ชีววิทยา / / / แพทย์ (มข.)
2 นายปฏิภาณ วงค์คำจันทร์ ม.6 ชีววิทยา /     แพทย์ (มมส.)
3 นางสาวราตรี หมอกต้ายซ้าย ม.6 ชีววิทยา /     ศึกษาศาสตร์ (มข.)
4 นางสาวนริสรา ภู่มหภิญโญ ม.5 ชีววิทยา /     สัตวแพทย์ (จุฬาฯ)
5 นางสาวปภาวรินทร์ ภูริปิติโชติโภคินทร์ ม.5 ชีววิทยา /     เภสัช (ม.อุบล)
6 นายธนกฤต สัจจมงคล ม.5 ชีววิทยา /     พาณิชย์ (จุฬาฯ)
7 นางสาวพนิดา บุตรดี ม.5 ชีววิทยา / /   เทคนิคการแพทย์ (มข.)
8 นางสาวพิมลภัส ทองศรี ม.6 ชีววิทยา /     พยาบาล (มศว.)
9 นางสาวพลอยทิพย์ ยินดี ม.5 เคมี /     เคมี (จุฬาฯ)
10 นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี ม.5 เคมี /     เทคนิกการแพทย์ (มธ.)
11 นายรัชชานนท์ ไตรยราช ม.5 ฟิสิกส์ /     โลจิสติก (ม.บูรพา)
12 นายชยุตพงษ์ ชัยมงคล ม.4 ฟิสิกส์ /     วิทยาศาสตร์ (มหิดล)
13 นายธนชาติ แสนโยธะกะ ม.5 คณิตศาสตร์ /     บัญชี (มข.)
14 นายเกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /     วิทยาศาสตร์ (มข.)
15 นายศุภวิชญ์ กุลตังวัฒนา ม.5 คอมพิวเตอร์ /     วิศวะ (มข.)
16 นางสาวชลธิชา รุ่งโรจน์ทวีกุล ม.5 คอมพิวเตอร์ /     บัญชี (ม.เกษตร)
17 นางสาวศิรประภา แก้วมาตย์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /     เภสัชศาสตร์ (มช.)
18 นายอนุชา สมสวัสดิ์ ม.5 คอมพิวเตอร์ /     ศึกษาศาสตร์ (มข.)
 
2559 1 นางสาวจันทร์จิรา ภู่มณี ม.5 ชีววิทยา / /   ศึกษาศาสตร์ (มข.)
2 นางสาวราตรี หมอกต้ายซ้าย ม.5 ชีววิทยา /     ศึกษาศาสตร์ (มข.)
3 นางสาวกรรณิการ์ ตระกูลศักดิ์ศรี ม.5 ชีววิทยา /     สาธารณสุข (มข.)
4 นางสาวอริญา ท่าทม ม.5 ชีววิทยา /     สาธารณสุข (มข.)
5 นางสาวพลอย นันทพิสิษฐ์ ม.5 ชีววิทยา / /   ชีวเคมี (มข.)
6 นางสาวรดา แก้วฉาง ม.5 เคมี /     วิศวะฯ (มศว.)
7 นางสาวศิรินภา บำรุงสวัสดิ์ ม.5 ดาราศาสตร์ /     วิศวะฯ (มข.)
8 นายชาญชัย วารี ม.5 ดาราศาสตร์ /     เทคโนฯ (พระจอมเกล้า)
9 นางสาวชญดา กิตติรัตนโสภา ม.5 ชีววิทยา / /   เทคนิคการแพทย์ (มข.)
10 นายวโรจน์ ฉัตรชนะชัย ม.5 ชีววิทยา /     วิทย์ฯ กีฬา (จุฬาฯ)
11 นายณภัทร บุญสว่าง ม.5 คอมพิวเตอร์ / /   วิศวะฯ คอมฯ (มข.)
  12 นางสาวศิรดา วังริยา ม.5 เคมี / /   เภสัชกร (ม.รังสิต)
  13 นายธนโชติ ไทรสุวรรณ์ ม.5 ฟิสิกส์ / /   วิศวะฯ (ลาดกระบัง)
  14              
  15