การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63 (อยู่ระหว่างเดรียมการ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

(อยู่ระหว่างเตรียมการ ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โปรดติดตามอย่างต่อเนื่อง)
คลิกที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่
(โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการ  ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โปรดติดตามอย่างต่อเนื่อง))
เอกสารรายละเอียดโครงการการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
คำสั่งการปฏิบัติงานโครงการการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
รายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
กำหนดการสอบ
พฤศจิกายน - ธันวาคม ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ
15 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 รับสมัคร
15 มกราคม 2564 วันสุดท้ายของการชำระค่าสมัคร
20 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
24 มกราคม 2564 ดำเนินการสอบ
29 มกราคม 2564 ประกาศผลสอบ
3 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีมอบรางวัล
   
หมายเหตุ :