การสอบ Pre-M.1_P.Y.2563
ภาพการมอบรางวัลการสอบ Pre-M.1_P.Y.2563


ประกาศผลการทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Pre - M.1 PY. 2563)
การทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Pre - M.1 PY. 2563)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกำหนัดวันสอบการทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - M.1 PY. 2563) เป็นวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - M.1 PY. 2563)
ประกาศการทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - M.1 PY. 2563)
ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ การทดสอบ Pre-M.1_P.Y.2563