การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564


คลิกที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
    - Education Hub (โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค)
    - MEP (ด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program)
    - SC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
    - SC-ICT (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาย ICT)
2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ
3. นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
    - MEP (ด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program
    - SC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
    - SCG (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ)
    - LG (ด้านภาษาสู่ความเป็นเลิศ Language Gifted)
4. นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 จากนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
5. นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ
    - สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    - สายภาษา

ซึ่งจะมีการทยอยประกาศความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักเรียน (รวมถึงผู้ปกครอง) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

3. การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 จากนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)


- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)