ห้องเรียนพิเศษ Language Gifted (LG)
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล