ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนออนไลน์รวม
ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
- ภาษาไทย - ภาษาไทย - ภาษาไทย - ภาษาไทย - ภาษาไทย -ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์      
- สังคมศึกษา - สังคมศึกษา - สังคมศึกษา - สังคมศึกษา - สังคมศึกษา - สังคมศึกษา
- ประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์
- สุขศึกษา - สุขศึกษา - สุขศึกษา - สุขศึกษา - สุขศึกษา - สุขศึกษา
- ศิลปะ - ศิลปะ - ศิลปะ - ศิลปะ - ศิลปะ - ศิลปะ
- การงานอาชีพ - การงานอาชีพ - การงานอาชีพ - การงานอาชีพ - การงานอาชีพ - การงานอาชีพ
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
           
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม (สายวิทย์) วิชาเพิ่มเติม (สายวิทย์) วิชาเพิ่มเติม (สายวิทย์)
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม - วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม - วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม - ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - เคมี1 - เคมี3 - เคมี5
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - ชีววิทยา - ชีววิทยา - ชีววิทยา
    - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
      - ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
           
      วิชาเพิ่มเติม (สายภาษา) วิชาเพิ่มเติม (สายภาษา) วิชาเพิ่มเติม (สายภาษา)
           
           
           


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
QR Code ไลน์ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4