ห้องเรียนเคมี6 (ม.6/1-6/3, 6//7)
เอกสารประจำวิชาเคมี6
หนังสือเรียน
(ดาวน์โหลดไปอ่าน/ทำความเข้าใจ)
แบบฝึกหัดเล่มเล็ก
(เปลี่ยนเป็นทำบน google form)
ผลการเรียนรู้
(ปริ๊นท์ย่อ หน้า ติดสมุด)
     

แบบฝึกหัดและกิจกรรม
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 14 เคมีกับการแก้ปัญหา
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน (deadline = 2021/11/12)
  - กิจกรรมที่ 14.1 การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี (deadline = 2021/11/27)
- กิจกรรมที่ 14.2 สายไฟแป้งโดว์   - กิจกรรมที่ 14.3 การแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ 
- กิจกรรมที่ 14.4 สืบค้นข้อมูลรูปแบบการเรียนบรรณานุกรม   - กิจกรรมที่ 14.5 การจัดทำและนำเสนอข้อมูลในโปสเตอร์ 
- กิจกรรมที่ 14.6 การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม 14.3   - กิจกรรมที่ 14.7 สืบค้นข้อมูลงานประชุมวิชาการ
- กิจกรรมที่ 14.8 การเข้าร่วมและการสรุปรางาน
การเข้าประชุมวิชาการ
  หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)

คลิปวิดีโอการสอน
- ความรู้ทางเคมีกับการใช้ประโยชน์


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 1


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 2


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 3


- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม


- การเลือกปัญหาและการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา


- การนำเสนอผลงานในรูปรายงาน


- การนำเสนอผลงานในรูปของโปสเตอร์


- การนำเสนอผลงานด้วยการบรรยายในงานประชุมวิชาการ