การสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564
การสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศนำผลตรวจ ATK ที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมง มาแสดงในวันสอบ
ด้วยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศให้นักเรียนที่เข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ ต้องนำใบรับรองผลการตรวจ ATK ที่ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงจากโรงพยาบาล/ร้านขายยา/คลินิก  หรือหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรองผลการตรวจได้ มาแสดงในวันสอบ

ดังนั้นสนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จึงประชาสัมพันธ์แนะนำให้นักเรียน
ตรวจ ATK ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 (ซึ่งจะได้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) และให้นำใบรับรองผลตรวจมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  

โดยให้เขียนยืนยันตัวตนลงในสำเนาใบรับรองผลการตรวจ ATK ดังตัวอย่างนี้ (หากสอบทั้งภาคเช้าและบ่าย ให้สำเนาเป็น 2 ชุดก่อนกรอกข้อมูล)
 
และแนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงในการสอบฯ ดังนี้
 

ประกาศห้องสอบ, รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกวิชาการ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
ภาคเช้า


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกวิชาการ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
ภาคบ่าย


แผนผังอาคารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ประกาศเลื่อนการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ด้วยมูลนิธิ สอวน. ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565