การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ-65
ยุติการดำเนินกิจกรรมการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ 2565
ยุติการดำเนินกิจกรรม
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีเหตุจำเป็นบางประการที่ต้องขอยุติการดำเนินกิจกรรมการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ 2022
(ขอให้นักเรียนที่จ่ายเงินแล้ว มารับค่าสมัครคืนเต็มจำนวนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
หรือรับคืนภายหลังในวันทำการอื่นๆ ที่นักเรียนสะดวก)

-กลุ่มสาระฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก-