การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ-65
การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ-65
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และ Royal Australian Chemical Institute (RACI) ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม "การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" (International Chemistry Quiz : ICQ 2022) โดยมีวัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมความรู้ทางเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยไม่ได้มุ่งเน้นความรู้ในหลักสูตรเพียงอย่างเดียว
2. ให้ความรู้ ความสำคัญของเคมี ซึ่งเป็นวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปประยุกต์และ/หรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
3. ให้นักเรียนในโรงเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น เพื่อเรียนรู้วิชาการในระดับสากล
4. การทดสอบนี้ไม่ได้มุ่งสรรหานักเรียนเก่ง แต่ต้องการให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้เคมีเป็นแกน

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสาขาเคมีจากมูลนิธิ สอวน. (ตามระดับคะแนน) และมีสิทธิ์ได้รับเข็มรางวัลผู้มีคะแนนดีเด่น จากมูลนิธิ สอวน. 
ประเภท คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
เปิดระบบรับสมัคร online ตามระยะเวลาที่กำหนด


(รับ 100 คน)

(รับ 100 คน)

(รับ 100 คน)

(รับ 100 คน)

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
ประเภท ม.1 และ ม.2 ประเภท ม.3 และ ม.4 ประเภท ม.5 ประเภท ม.6
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 และ ม.2 - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 และ ม.4 - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.5 - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
- ไม่จำกัดผลการเรียน
- จำกัดจำนวนผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทละไม่เกิน 100 คน

วิธีการสมัคร
1. ชำระค่าสมัคร 50 บาท โดยการโอนผ่าน application หรือเคาท์เตอร์ธนาคาร เข้าบัญชี "...................................." 
(ระบุในบันทึกช่วยจำ "ด.ช.รักเรียน บุตรปิยะ ม.1 ICQ-2022")
2. คลิกปุ่มสมัครตามประเภทเพียงประเภทเดียวบนเว็บไซต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (ในระยะเวลาที่กำหนด) พร้อมแนบหลักฐาน/สลิปการชำระค่าสมัคร (สลิปการโอน) ตามวิธีการในระบบ
3. ตรวจสอบรายชื่อโดยคลิกปุ่มตรวจสอบรายชื่อ
- ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากจะปรากฏบนเกียรติบัตร
(หากต้องการแก้ไขรายชื่อ โปรดทักแชท Facebook : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ-65
ระยะเวลา การดำเนินการ รายการ หมายเหตุ
17 พ.ค.- 30 พ.ค. 65 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Online  ค่าสมัคร 50 บ.
10 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม www.piya.ac.th  
15 มิ.ย.-25 ก.ค. 65 ประชาสัมพันธ์/ทำความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมการสอบ www.piya.ac.th  
28 ก.ค. 65 จัดสอบ การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ก.วิทยาศาสตร์ฯ  
* ประกาศผลการสอบ www.piya.ac.th  
** พิธีมอบรางวัล    
       
       
       
* การประกาศผลขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำเนินการตรวจข้อสอบของ RACI เนื่องจากกระดาษคำตอบของนักเรียนจะถูกส่งไปตรวจที่ประเทศออสเตรเลีย

- อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัคร (โปรดติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย www.piya.ac.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Facebook : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ-65
เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (จะมีการ update เป็นระยะ)


ตัวอย่างกิจกรรมการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2564 (ICQ-2021)
ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรทราบ
คำถาม : การทดสอบแบ่งเป็นกี่ระดับ
คำตอบ : สอบ onsite ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (วันที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะแจ้งเวลาอีกครั้ง)

คำถาม : ข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
คำตอบ : ข้อสอบเป็นภาษาไทย ที่อาจถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษแล้ว 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที
(แต่ข้อมูลที่เป็นรูปภาพในข้อสอบ อาจเป็นไปได้ว่าจะยังคงเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษอยู่)

คำถาม : ความยากง่ายข้อสอบอยู่ในระดับไหน
คำตอบ : ข้อสอบส่วนใหญ่อยู่ในกรอบเนื้อหาตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ (แต่ทั้งนี้อาจมีล้นกรอบไปบ้าง ตามความแตกต่างกันของเนื้อหาหลักสูตรของประเทศและนานาชาติ)

คำถาม : ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้อะไร
คำตอบ : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับ
- ข้อสอบ International Chemistry Quiz : ICQ 2022
- เกียรติบัตรผู้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสาขาเคมี (ตามระดับคะแนน) จากมูลนิธิ สอวน.
- มีสิทธิ์ลุ้นรับเข็มรางวัลผู้มีคะแนนดีเด่น (ตามเงื่อนไข) จากมูลนิธิ สอวน.