รายชื่อ ม.1
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.1/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

เด็กชายเกียรติยศ ไชยบุรมย์

เด็กชายกิติชรินทร์ กุลนิษฐ์นิรัติ

เด็กชายกุลวัฒน์ ประวิทย์สิทธิกุล

เด็กชายขุนเขา นนเลาพล

เด็กชายชยพล วณิชศิโรรัตน์
 

เด็กชายธนวรรธน์ ทิพย์โฆษิตคุณ

เด็กชายธนโชติ กั้วพิทักษ์ 

เด็กชายอติโรจน์ แสนคำ

เด็กชายปัญญากร วงษ์โพนทอง
 

เด็กชายพศิน เสน่หา

เด็กชายศดิศ คำเถื่อน

เด็กชายสิงหรัตน์ ลีหลงศรี

เด็กชายอาทิตย์ เกษนัด
 

เด็กหญิงอัมรินทร์ วรรณสา

เด็กหญิงกัญดาริน แพนพา

เด็กหญิงกันติชา รัตนนิรันดร

เด็กหญิงกานต์นิชา แสนสงค์
 

เด็กหญิงกุลจิรา นิลสาขา

เด็กหญิงกุลธิดา พันที

เด็กหญิงชนกภัท ไกรสถิตย์

เด็กหญิงณัฐมน จันทไชย
 

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีมันตะ

เด็กหญิงธีร์วราภัทร์ นารินทร์รักษ์

เด็กหญิงนันทัชพร โพธิน

เด็กหญิงบุญสิตา ส่งเสริม
 

เด็กหญิงพัณณิตา คำมุงคณ

เด็กหญิงกัญญาภัค ไตรจิตต์

เด็กหญิงพิชญาภา พู่บัณฑิต

เด็กหญิงมาอารีย์ แท่งทอง
 

เด็กหญิงรัตจันทน์ รัตนงาม

เด็กหญิงรินรดา หมื่นพหล

เด็กหญิงวรสุธา ทัพนคร

เด็กหญิงสิริกัญญา นาโควงค์
 

เด็กหญิงสุชานรี แขนโพธิ์
 

เด็กหญิงศิรภัสสร สอนพิมพ์พ่อ

เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ มะลัยนายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวปรียานุช มานุจำ
ครูที่ปรึกษา
   

ม.1/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

เด็กชายคุณาธิป อินทะสันตา
 

เด็กชายชยพล อารยกุล

เด็กชายณฐพงศ์ ผาชัย

เด็กชายณฐพร สุทธิสาร

เด็กชายทิวัตถ์ชัย มั่นธรรม
 

เด็กชายเทพพิทักษ์ อุณาพรม

เด็กชายนิติธร ดวงแก้ว

เด็กชายบารมี จันทะเขต

เด็กชายปรเมศวร์ วงค์ล่าม
 

เด็กชายศุภกฤต ศรีรื่น

เด็กชายสงกรานต์ แก่นจันทร์

เด็กชายสิระพัฒน์ โกพล

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทรเดช
 

เด็กชายเสฐฐกูล พลอยกิจเจริญ

เด็กชายสุกฤษติ์ ดวงดูสัน

เด็กชายอภิชา ธารประเสริฐ

เด็กชายอัษฎาวุธ รัตนะโกสิน
 

เด็กชายอานนท์ ประพัศรางค์
เด็กหญิงกมลฉัตร จันทร์คง
เด็กหญิงกัญญภรณ์ ศรีเมือง  

เด็กหญิงกัญญภัทร ศรีเมือง
 

เด็กหญิงเกศสิรี คัณทักษ์

เด็กหญิงจิรปรียา โคตรชัย

เด็กหญิงชัญญานุช แสงศิริพงษ์

เด็กหญิงณัชชา อินกอง
 

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ชาวศรี

เด็กหญิงธารารัตน์ พันธ์สวัสดิ์

เด็กหญิงนวพรรษ พิริยพงศ์ศักดิ์

เด็กหญิงพรธิดา มะอินทร์
 

เด็กหญิงพลอยลดา สุวรรณโมโจ

เด็กหญิงพิชญาภัค ทองสี

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ศรีนวลจันทร์

เด็กหญิงวราทิพย์ ทัพนคร
 

เด็กหญิงศริรเกษ เหม็นชา

เด็กหญิงอรอุมา พันธ์จี

เด็กหญิงแพรพรรณวา มะอินทร์

นางนาไล สาโสภา
ครูที่ปรึกษา
 

นางกรรณิการ์ วังทะพันธ์
ครูที่ปรึกษา
   

ม.1/5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SC-ICT)

เด็กชายกัมม์ภณณัช สถิตกิตติพัฒน์
 

เด็กชายกุลนิวัฒน์ มณีพงศกร

เด็กชายคัคนินท์ เชียงที

เด็กชายจารุวิทย์ สาวะโห

เด็กชายชยสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
 

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สมกอง

เด็กชายณัฐพล จันทร์สม

เด็กชายตฤณกานต์ ดีโคตร

เด็กชายปณิธิเศษฐ์ รัตนวิรุฬห์
 

เด็กชายพชรพล โพธิ์คลี่

เด็กชายพชรพล หอมจัด

เด็กชายพีรพัฒน์ สารีมุข

เด็กชายภูวเดช ไขประภาย
 

เด็กชายมาคิน โมฮัมหม็ด ซาวด์

เด็กชายรชต เหมวงษ์

เด็กชายรักษิต คำจันทร์

เด็กชายรัฐศาสตร์ คำนนท์
 

เด็กชายรัตน์พงศ์ วิไลรัศมี

เด็กชายศิวกร ปาละเสริฐ

เด็กชายอภิวัฒน์ สิงห์ปั้น

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาวงษ์หา
 

เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ แก้วนิวงศ์

เด็กหญิงจิราเจต แสนเมือง

เด็กหญิงเจนจิรา สาระวิถี

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเสมอ
 

เด็กหญิงชลพร ตระแก้วจิตร

เด็กหญิงณัฐนันท์ ซ้อนบุตร

เด็กหญิงธนัชญา เส้นทอง

เด็กหญิงนภัสอร พิรุฬห์ธรรม
 

เด็กหญิงนาราภัทร สิมสี

เด็กหญิงปิยะนันท์ คำปัน

เด็กหญิงรัชชประภา สิงห์มอญ

เด็กหญิงรุจิลาภา หล้าสุพรม
 

เด็กหญิงวรกานต์ สอนซ้าย

เด็กหญิงษิญาภา รุ่งรัตนชีวิน

เด็กหญิงอลิสา เวียนประพันธ์

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครูที่ปรึกษา
 

นางสาวสุธิดา พันที
ครูที่ปรึกษา