หน้าหลักการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 (สิ้นสุดกระบวนการ)
เมนูการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 (สิ้นสุดกระบวนการ)

ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ทุกประเภท)
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566


ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคคลทั่วไปที่สนใจ คลิกที่ปุ่มเมนูแต่ละประเภท (ด้านบน) เพื่อติดตาม/ศึกษารายละเอียด
และขอให้ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และ Fanpage Facebook : โรงเรียนปิยมหาราชาลัย
ตารางจำนวนนักเรียนแต่ละหลักสูตรและค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  
ตารางจำนวนนักเรียนแต่ละหลักสูตรและค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนที่รับ ค่าบำรุงการศึกษา
(บาท/ภาคเรียน)
หมายเหตุ
- ห้องเรียนปกติ 280 คน (7 ห้อง) 2,000 - เขตพื้นที่บริการ 140 คน
- เขตพื้นที่ทั่วไป 140 คน
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 25 คน (1 ห้อง) 18,500  
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 30 คน (1 ห้อง) 17,500  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC) 72 คน (2 ห้อง)
(ห้องละ 36 คน)
6,000  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SC-ICT) 36 คน (1 ห้อง) 6,000  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนที่รับ ค่าบำรุงการศึกษา
(บาท/ภาคเรียน)
หมายเหตุ
- ห้องเรียนปกติ (วิทย์-คณิต) 160 คน (4 ห้อง) 2,000 - รอบโควตา 128 คน
- รอบทั่วไป 32 คน
- ห้องเรียนปกติ (ภาษา) 80 คน (2 ห้อง) 2,000 - รอบโควตา 41 คน
- รอบทั่วไป 39 คน
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 30 คน (1 ห้อง) 20,000  
- ห้องเรียนพิเศษ LG 35 คน (1 ห้อง) 8,000  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC) 30 คน (1 ห้อง) 6,000  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC-G) 36 คน (1 ห้อง) 6,000  

ผู้รับผิดชอบ
- นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
- นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์