รับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า ม.3 โรงเรียนเ
เมนูการรับสมัครเรียนนักเรียนปีการศึกษา2566 (สิ้นสุดกระบวนการ)

 
ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ทุกประเภท)
การมอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภทโควตา ม.3 เดิม ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

 
ประกาศการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4-66 ห้องเรียนปกติ-โควตา ม.3 เดิม (ลำดับสำรอง)_8 เม.ย.66
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 6)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 5)
ดูรายละเอียดที่ http://www.piya.ac.th/datashow_72008
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 4)
ดูรายละเอียดที่ http://www.piya.ac.th/datashow_72008
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 3)
ดูรายละเอียดที่ http://www.piya.ac.th/datashow_72008
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา ม.3 เดิม (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2)
http://www.piya.ac.th/datashow_72008
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้า (ม.3 โรงเรียนเดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) - ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม)
การรับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)

(
19 - 29 ธันวาคม 2565)
                                
(19 - 29 ธันวาคม 2565)
 

ผู้รับผิดชอบ
- นายกิตติภพ คัทธมารศรี
- นายชัชชล แก่นบุบผา
- นายวัชรพงษ์ นาดีศรีสุข