รับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)
เมนูการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ทุกประเภท)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 5)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 5)

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 4)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 3)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 2)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และประเภทโควตา ม.3 เดิม (ประกาศลำดับสำรอง ครั้งที่ 1)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


-ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 

 
(ลำดับสำรอง) ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

 
(ลำดับสำรอง) ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
       
       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ (คลิกที่ปุ่มในแต่ละประเภท)
2. พิมพ์ (print) ลงกระดาษ แล้วติดรูปนักเรียน และนำมาแสดงพร้อมกับบัตรประชาชนในวันสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ข้อมูลห้องเรียนพิเศษและผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
  
ประกาศรับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว)

 


 
 
คำแนะนำในการสมัคร online
1. ใช้ E-mail ที่ใช้งานได้จริง
2. สมัครได้เพียง 1 ประเภท (ยกเว้น ม.1 MEP สมัครคู่กับ ED-HUB ได้*)
3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" (โปรดรอให้คณะกรรมการตรวจสอบ)
4. รับรองสำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1 หน้าและหลัง) แล้วทำเป็นไฟล์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (ไฟล์ภาพ/PDF) ให้พร้อม (โปรดทำภาพแนวตั้ง)


ตัวอย่างการนำข้อมูลผลการเรียน/หน่วยกิต รายวิชาที่เกี่ยวข้องจาก ปพ.1 มากรอกในแบบฟอร์มการสมัคร
เนื่องจากนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ (อาทิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : SC, SCG, SC-ICT และห้องเรียนพิเศษ MEP) จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในการรับสมัครปกติ จะต้องมีคณะกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ให้คำแนะนำในขณะสมัคร

ในการรับสมัคร online จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้นักเรียนนำข้อมูล GPA/ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระฯ หรือผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ปรากฏใน ปพ.1 มากรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครด้วย เพื่อให้ระบบคำนวณและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร และช่วยให้กรรมการผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ/ตรวจสอบหลักฐานดำเนินการได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงขอแนะนำ/อธิบาย การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร ดังภาพด้านล่างนี้ (การกรอกข้อมูล อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท โปรดทำความเข้าใจกับคำถามในแต่ละข้อที่กรอกข้อมูล)

ตารางผลการเรียนที่ต้องใช้ในการสมัครของห้องเรียนพิเศษ
ปฏิทินการรับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
- นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
- นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
- นายวิชญะ ทีระฆัง