รับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)
เมนูการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
 
       
คำแนะนำ
1. ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ และสั่งพิมพ์ (ปริ๊นท์) ลงกระดาษแล้วติดรูปให้เหมาะสม
2. นำบัตรเข้าห้องสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
- โปรดตรวจสอบ อาคาร/ห้องสอบ และลำดับที่ของตนเองให้ชัดเจน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ ห้องเรียนปกติ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
เปิดรับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (ปิดระบบรับสมัคร)
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
คลิกที่ปุ่ม เพื่อสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ คลิกที่ปุ่ม เพื่อสมัครประเภทเขตพื้นที่ทั่วไป


(ปิดรับสมัคร)


(ปิดรับสมัคร)
เขตพื้นที่บริการ (ในเขตฯ) : นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในพื้นที่เหล่านี้ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
- เขตเทศบาลเมืองนครพนม (ที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ระบุตำบล)
- ตำบลในเมือง
- ตำบลหนองญาติ
- ตำบลท่าค้อ
- ตำบลอาจสามารถ
เขตพื้นที่ทั่วไป : พื้นที่นอกเหนือจากเขตพื้นที่บริการ หรือนักเรียนมีรายชื่อในเขตพื้นที่บริการไม่ถึง 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
หลักฐานการสมัคร
- ไฟล์/ภาพ สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียน ป.4 - ป.5 (ภาพด้านหน้า 1 ภาพ และภาพด้านหลัง 1 ภาพ)
ที่นายทะเบียนและผู้บริหารลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ไฟล์/ภาพ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ถ่ายหน้าที่มีชื่อนักเรียนพร้อมหน้าที่มีที่อยู่ ให้เป็นภาพเดียว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- รูปถ่ายติดบัตรขนาด 1.5 นิ้ว (ใช้ติดบัตรเข้าห้องสอบที่ปริ๊นท์จากระบบหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

คำแนะนำในการสมัคร (online)
- กรณี upload ไฟล์/ภาพ ไม่สำเร็จ แนะนำให้ทำขนาดแต่ละภาพ ม่ควรเกิน 1 MB
- กรณีมีสถานะการสมัคร "ไม่ผ่าน" ด้วยเหตุผลที่สามารถแก้ไขได้ (เช่นไม่รับรองสำเนาถูกต้อง, ขาดเอกสารบางประเภท ฯลฯ)
   ให้ดำเนินการ "สมัครใหม่" โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ(แก้ไขเหตุผลที่ไม่ผ่าน) ของคณะกรรมการ
- กรณีมีสถานะการสมัคร "ไม่ผ่าน" ด้วยเหตุผลที่ขาดคุณสมบัติ (เช่นอยู่พื้นที่ทั่วไป แต่คลิกสมัครในเขตพื้นที่บริการ ฯลฯ)
   จะต้องสมัครในประเภทที่ถูกต้อง และไม่สมัครในประเภทที่ขาดคุณสมบัตินั้นๆ (หากยืนยันการมีคุณสมบัติ กรุณาทักแชทเพจโรงเรียน)

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
คลิกที่ปุ่ม เพื่อสมัครประเภทกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิกที่ปุ่ม เพื่อสมัครประเภทกลุ่มการเรียนภาษา


(ปิดรับสมัคร)


(ปิดรับสมัคร)
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ :  กลุ่มการเรียนภาษา 
หลักฐานการสมัคร
- ไฟล์/ภาพ สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียน ม.1 - ม.3 จำนวน 5 ภาคเรียน (ภาพด้านหน้า 1 ภาพ และภาพด้านหลัง 1 ภาพ) ที่นายทะเบียนและผู้บริหารลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ไฟล์/ภาพ ใบรับรองความประพฤติ
- รูปถ่ายติดบัตรขนาด 1.5 นิ้ว (ใช้ติดบัตรเข้าห้องสอบที่ปริ๊นท์จากระบบหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

คำแนะนำในการสมัคร (online)
- กรณี upload ไฟล์/ภาพ ไม่สำเร็จ แนะนำให้ทำขนาดแต่ละภาพ ม่ควรเกิน 1 MB
- กรณีมีสถานะการสมัคร "ไม่ผ่าน" ด้วยเหตุผลที่สามารถแก้ไขได้ (เช่นไม่รับรองสำเนาถูกต้อง, ขาดเอกสารบางประเภท ฯลฯ)
   ให้ดำเนินการ "สมัครใหม่" โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ(แก้ไขเหตุผลที่ไม่ผ่าน) ของคณะกรรมการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ประกาศรับสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (และความสามารถพิเศษ/เงื่อนไขพิเศษ)
ประกาศรับสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติหลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรับสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษประเภทและหลักเกณฑ์ความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปฏิทินการรับสมัครเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
- นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
- นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์