การสอบ Pre-m1 P.Y.65
ประกาศผลสอบ Pre-m1 P.Y.65 ดาว์นโหลดเกียรติบัตร รายงานผลการทดสอบ Pre-m1 P.Y.65
 
               

             
 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
 
การรับสมัครการสอบ Pre-m1 P.Y.65
                              
          
 

หมายเหตุ เอกสารที่เข้าห้องสอบคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

 
 
การสอบ Pre-m1 P.Y.65