ขอเชิญร่วมงาน PIYA Open House ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญร่วมงาน PIYA Open House ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม (รวมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ) ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม PIYA Open House ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียน อาทิ แผนการเรียน หลักสูตร รายวิชา ฯลฯ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่สนใจก่อนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย