สถิติคะแนน NETSAT
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

สถิติคะแนน NETSAT โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สถิติคะแนน NETSAT โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ครั้ง ระดับ
ภาษาไทย
(เฉลี่ย/สูงสุด)
อังกฤษ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
คณิตฯ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
วิทย์เทคโนฯ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
เคมี
(เฉลี่ย/สูงสุด)
ชีววิทยา
(เฉลี่ย/สูงสุด)
ฟิสิกส์
(เฉลี่ย/สูงสุด)
เฉลี่ย
1/67 +/- +1.82 +2.12 +4.20 +1.83 +2.10 +3.11 +1.80 +2.42
โรงเรียน 44.99 / 72.00 43.26 / 92.00 45.43 / 85.00 46.13 / 67.50 30.02 / 60.00 44.93 / 94.00 33.71 / 65.00 41.21
จังหวัด 42.16 / 72.00 39.27 / 92.00 39.56 / 90.00 42.91 / 72.50 27.67 / 64.00 41.09 / 94.00 31.54 / 65.00 37.74
NETSAT 43.17 / 84.00 41.14 / 96.00 41.23 / 100.0 44.30 / 90.00 27.92 / 76.00 41.82 / 94.00 31.91 / 85.00 38.78
2/66 +/- +2.53 +3.19 +5.61 +1.25 +0.88 +3.05 +0.42 +2.42
โรงเรียน 51.84 / 80.00 39.01 / 88.00 44.02 / 92.50 35.78 / 67.50 29.43 / 64.00 43.00 / 78.00 37.04 / 80.00 40.02
จังหวัด 48.85 / 84.00 34.65 / 88.00 36.75 / 95.00 33.65 / 67.50 27.54 / 68.00 39.05 / 82.00 35.53 / 80.00 36.57
NETSAT 49.31 / 88.00 35.82 / 94.00 38.41 / 100.0 34.53 / 77.50 28.55 / 76.00 39.95 / 88.00 36.62 / 85.00 37.60
1/66 +/- +3.08 +2.07 +5.01 +1.52 +2.09 +3.36 +0.90 +2.57
โรงเรียน 47.56 / 80.00 34.50 / 82.50 47.20 / 85.00 41.82 / 75.00 34.11 / 80.00 40.58 / 82.00 33.36 / 70.00 39.87
จังหวัด 43.65 / 80.00 31.06 / 82.50 41.75 / 90.00 40.54 / 75.00 31.09 / 80.00 36.53 / 82.00 32.17 / 70.00 36.68
NETSAT 44.78 / 92.00 32.43 / 97.50 42.01 / 97.50 40.30 / 80.00 32.10 / 92.00 37.22 / 82.00 32.77 / 90.00 37.37
2/65 +/- + 2.39 +2.69 +4.85 +1.71 +2.79 +2.34 +0.43 +2.48
โรงเรียน 46.14 / 84.00 34.11 / 92.50 38.21 / 85.00 33.93 / 65.00 30.93 / 72.00   36.70 / 88.00 29.92 / 70.00 35.70
จังหวัด 42.62 / 84.00 30.52 / 92.50 32.63 / 90.00 31.50 / 67.50 27.93 / 76.00 33.70 / 88.00 28.99 / 75.00 32.55
NETSAT 43.75 / 84.00 31.42 / 95.00 33.36 / 97.50 32.22 / 77.50 28.14 / 88.00 34.36 / 94.00 29.49 / 90.00 32.24
1/65 +/- +1.68 +1.23 +1.80 +2.09 +1.22 +2.03 -0.58 +1.35
โรงเรียน 47.15 / 70.00 29.60 / 68.33 35.70 / 72.50 36.98 / 62.50 31.23 / 68.00 44.30 / 82.50 31.27 / 55.00 36.60
จังหวัด 44.90 / 70.00 27.89 / 68.33 32.74 / 82.50 34.63 / 65.00 29.20 / 72.00 40.90 / 82.50 30.79 / 60.00 34.43
NETSAT 45.47 / 80.00 28.37 / 81.67 33.90 / 90.00 34.89 / 75.00 30.01 / 88.00 42.27 / 92.50 31.85 / 85.00 35.25
หมายเหตุ : ตัวเลขสีเขียว หมายถึง เพิ่มขึ้น,   ตัวเลขสีแดง หมายถึง ลดลง (เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน)

นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด NETSAT ครั้งที่ 1/67

ตามหานักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด NETSAT ครั้งที่ 1/67
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักเรียนบุตรปิยะที่มีคะแนนสูงสุด การสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/67 (สอบวันที่ 3-4 ก.พ. 67) ตามค่าสถิติคะแนน NETSAT โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย แจ้งข้อมูลนักเรียนและคะแนนสูงสุดดังกล่าว เพื่อการจัดเก็บสถิติและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนด้วย
บันทึกสถิตินักเรียนที่มีคะแนน NETSAT สูงสุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
NETSAT วิชา คะแนน (เต็ม 100) สูงสุดระดับ ชื่อ-สกุล เกียรติบัตร
1/67 ภาษาไทย 72.00 จังหวัด นายกฤตเมธ วิชิตบดี (6/4) 641/2567
ภาษาอังกฤษ 92.00 จังหวัด นางสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์ (6/2) 642/2567
คณิตศาสตร์ 85.00 โรงเรียน นายพชรดนัย พิลากุล (6/6) 643/2567
วิทย์-เทคโนฯ 67.50 โรงเรียน นางสาวพลอยชมพู แก้วบุดตา (6/2) 644/2567
เคมี 60.00 โรงเรียน นายประกาศิต พุ่มพวย (5/2) 645/2567
ชีววิทยา 94.00 NETSAT นายประกาศิต พุ่มพวย (5/2) 646/2567
ฟิสิกส์ 65.00 จังหวัด นางสาวพัชรพร โอ้น (6/3)
นายพชรดนัย พิลากุล (6/6)
647/2567
648/2567
2/66 ภาษาไทย 80.00 โรงเรียน นายธนกฤต สุขอิน (5/3)
นายธัชพงศ์ ถนอมธรรม (6/2)
นางสาวฐาณิญาโภครักษ์ (6/5)
นายพีรยุตม์ วัฒนนวลสกุล (6/5)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษ 88.00 จังหวัด นางสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์ (6/2) ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ 92.50 โรงเรียน นางสาวพิชญาภัทร ไชยสุระ (6/2) ดาวน์โหลด
วิทย์-เทคโนฯ 67.50 จังหวัด นายปฐวีย์ สิรภัทธนาลัภย์ (6/3) ดาวน์โหลด
เคมี 64.00 โรงเรียน นางสาวนรินลักษณ์ ข้ามประเทศ (5/3) ดาวน์โหลด
ชีววิทยา 78.00 โรงเรียน นายชนันธร รันสี (5/5) ดาวน์โหลด
ฟิสิกส์ 80.00 จังหวัด นายหนึ่งตะวัน สำเภา (6/3) ดาวน์โหลด
1/66 ภาษาไทย 80.00 จังหวัด นางสาวณิชกานต์ ชนะพจน์ (6/5)  
ภาษาอังกฤษ 82.50 จังหวัด นางสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์ (5/2)
นางสาวชนิตา ศรีมงคล (6/1)
 
คณิตศาสตร์ 85.00 โรงเรียน นางสาวปิยาภรณ์ นามศรี (6/2)  
วิทย์-เทคโนฯ 75.00 จังหวัด นางสาวณพรรษ ใจแข็ง (6/2)  
เคมี 80.00 จังหวัด นางสาวณพรรษ ใจแข็ง (6/2)  
ชีววิทยา 82.00 NETSAT นางสาวณพรรษ ใจแข็ง (6/2)  
ฟิสิกส์ 70.00 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
2/65 ภาษาไทย 84.00 NETSAT   (กำลังรวบรวม)
ภาษาอังกฤษ 92.50 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
คณิตศาสตร์ 85.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
วิทย์-เทคโนฯ 65.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
เคมี 72.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
ชีววิทยา 88.00 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
ฟิสิกส์ 70.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
1/65 ภาษาไทย 70.00 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
ภาษาอังกฤษ 68.33 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
คณิตศาสตร์ 72.50 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
วิทย์-เทคโนฯ 62.50 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
เคมี 68.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
ชีววิทยา 82.50 จังหวัด   (กำลังรวบรวม)
ฟิสิกส์ 55.00 โรงเรียน   (กำลังรวบรวม)
เลชที่เกียรติบัตร NETSAT รอบที่ 1/67 = (641-660/567)
บันทึก
- เลขที่เกียรติบัตร 3984 - 4561/2566