ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยมี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน นำตรวจพื้นที่ห้องเรียน โรงอาหาร พื้นที่เข้าแถวหน้าเสาธง และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:37   อ่าน 365 ครั้ง