อาคารราชพฤกษ์

ratchaphoug

 

1. ชื่ออาคาร อาคารราชพฤกษ์

2. วัน เดือน ปี ที่สร้าง สร้างขึ้นเมื่อปี 2517

3. กลุ่มสาระประจำตึก

    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. อาคารราชพฤกษ์ มีทั้งหมด 4  ชั้น 32 ห้อง

   - ใช้เป็นห้องเรียน 12 ห้อง

   - ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ 14 ห้อง

   - ใช้เป็นห้องพักครู 3 ห้อง

   - ใช้เป็นห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ห้อง

   - ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ 1 ห้อง