ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินคุณภาพรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,23:10   อ่าน 634 ครั้ง