.คำแนะนำการใช้บทเรียน


ในบทเรียนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ของการจัดการเรียนการสอน
  • ศึกษาสาระการเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  • ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
  • บทเรียนจะประกอบไปด้วย หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT
  • หน่วยการเรียนที่ 3 การใช้โปรแกรม Lego Mindstorms Education NXT
  • หน่วยการเรียนที่ 4 กิจกรรมการทดลองเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำ กิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาทีข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้คะแนนของการทำแบบ

ทดสอบพร้อมทั้งประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ

 

 


Code Calendar by zalim-code.com 
ติดตามความเคลื่ยนไหวได้ทาง FACBOOK