ลูกจ้างประจำ

นางมาลา ขวัญทอง
ลูกจ้างประจำ

นายนิธิกูล สุวรรณศรี
ลูกจ้างประจำ

นายดิเรก แก้วบุดตา
ลูกจ้างประจำ