วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    สถานศึกษาแห่งปัญญา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี สร้างคนดีมีคุณภาพ สู่สังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา

สุ ตั้งฟังอ่านพร้อม     พากเพียร

จิ นตนาคิดเร่งเรียน   รอบรู้

ปุ จฉาถามเรื่องเวียน  วนจิต ตนนา

ลิ ขิตบันทึกผู้    ปราชญ์แท้ทุกนาม