คณะผู้บริหาร

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีสุดา ธรรมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาโนช พลราชม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทศพร สวนแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน