คณะผู้บริหาร

นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐพล วรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรีย์ ฉายวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีสุดา ธรรมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราการ สีชมภู
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน