ลูกจ้างชั่วคราว

นางอมลวรรณ มีทัน

นางจิรนันท์ กุลยะ

นางณัฐชา กองเเสง

นางผลิตา ผูกดวง

นางวรนุช พงษ์สุภา

นางวันเพ็ญ หลาบเงิน

นางสาวพา สาระเพชร

นางสาววิไลลักษณ์ บังชมโพธิ์

นางเหลียน บุญภักดี

นางอุมารินทร์ พระไชย

นางพนม วงนางาม

นายฉลอง โสพระ

นายธีรพงษ์ รักษ์ใหญ่

นายศรศักดิ์ สุริรมย์

นายประชัน วงศ์อินพ่อ

นายศิลป์ ศรีหาโคตร

นายธวัชชัย เพชรอุเทน

นายรถิก มีนาคะ

นายสมชาย ไพรสุวรรณ์

นายชัยพงษ์ คูรูปี

นางชุติกาญจน์ บุทา

นายนวนนท์ บุญไทย

นายวุฒิชัย เจริญคร