ลูกจ้างชั่วคราว

นางอมลวรรณ มีทัน

นางจิรนันท์ กุลยะ

นางณัฐชา กองเเสง

นางผลิตา ผูกดวง

นางวรนุช พงษ์สุภา

นางวันเพ็ญ หลาบเงิน

นางสมใจ แก้วบุดตา

นางสาวพา สาระเพชร

นางสาววิไลลักษณ์ บังชมโพธิ์

นางเหลียน บุญภักดี

นางอุมารินทร์ พระไชย

นางพนม วงนางาม

นายจักรพันธ์ เพชรกล้า

นายฉลอง โสพระ

นายธีรพงษ์ รักษ์ใหญ่

นายบุญเทียม มานะเสน

นายประชัน วงศ์อินพ่อ

นายวิเชียร ครุธแสง

นายศรศักดิ์ สิรุรมย์

นายศิลป์ ศรีหาโคตร

นายสมพร หมั่นทอน

นายอดิเรก อภิบาล

นายณรงค์เดช โคตรวงษ์

นายประเสริฐ วงค์คำสี