งานแนะแนว

นางสาวนฐมน ศังขานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาววิจิตรา ภาอำนวย
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย กรมแสง
ครูประจำชั้น /0