งานแนะแนว

นางสาวนฐมน ศังขานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาววิจิตรา ภาอำนวย
ครู คศ.3

นางสาวอารียา เพ็งคำภู
ครูอัตราจ้าง