งานแนะแนว

นางสาววิจิตรา ภาอำนวย
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวนฐมน ศังขานนท์
ครู คศ.1

นางสาวอารียา เพ็งคำภู
ครูอัตราจ้าง