โครงสร้างห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โครงสร้างห้องเรียนพิเศษ

 
โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียปิยะมหาราชาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองสนใจให้โดดเด่น และต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยแบ่งเป็นเป็นประเภทดังนี้

ห้องเรียนพิเศษ Education Hub (Ed-Hub)
 
   
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียนย่อย คือ 
1. ห้องเรียนพิเศษ SC (ม.ต้น)
2. ห้องเรียนพิเศษ SC-ICT (ม.ต้น)
3. ห้องเรียนพิเศษ SC (ม.ปลาย)
4. ห้องเรียนพิเศษ SCG (ม.ปลาย)
   
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
   
ห้องเรียนพิเศษ Language Gifted (LG)
(คลิกที่ป้ายเพื่อไปยังห้องเรียนพิเศษ)