พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    พันธกิจ

     ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพเป็นพลโลก และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     ๓.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (QSM)    เป้าหมาย

           ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

     ๓. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (QSM) และเครือข่ายร่วมพัฒนา