พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์
พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์

    พันธกิจ
           ๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
           ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
           ๓. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีงานทำ               
           ๔. ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

           ๕. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
           ๖. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    เป้าหมาย
           ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
           ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
           ๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           ๔. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


     กลยุทธ์โรงเรียน              
            กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี  
            กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
            กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
            กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนและบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ