ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย ไตรยราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยยง อาจวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน บุพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปรารถน์ มณีพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด คมคาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร มหาเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายพิน ศรีอาจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงทอง กมลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ไชยแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวง ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2473-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายถม ธรรค์เพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469-2473
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลื้อง อินทุสมิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2461-2469
ชื่อ-นามสกุล : นายโปร่ง บุณยารมณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2460-2461
ชื่อ-นามสกุล : นายเหล็ง เชษฐดิลก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2457-2460
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง อนงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2452-2457