กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพวงทอง หวังถนอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทัศนา ไชยวงษ์
ครู คศ.3

นายรังสรร สายวร
ครู คศ.3

นายสหัส ยอดมณี
ครู คศ.3

นายสัญญา มณีพรรณ
ครู คศ.3

นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ์
ครู คศ.3

นายวรเชษฐ์ ศรกายสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสุรชัย พรมปากดี
ครูผู้ช่วย