กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสหัส ยอดมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ์
ครู คศ.3

นายสุรชัย พรมปากดี
ครูผู้ช่วย

นางกิ่งกาญจน์ ถิ่นแสนดี
ครูผู้ช่วย

นายสิรวิชญฺ์ อุทาสี

นายจีรศักดิ์ แก้วดี