กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสหัส ยอดมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย พรมปากดี
ครูผู้ช่วย

นางกิ่งกาญจน์ ถิ่นแสนดี
ครูผู้ช่วย

นายขจรศักดิ์ เดชขันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยา ศรีวิเศษ
ครู คศ.1

นายจีรศักดิ์ แก้วดี
ครูอัตราจ้าง