กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพวงทอง หวังถนอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทัศนา ไชยวงษ์
ครู คศ.3

นายรังสรร สายวร
ครู คศ.3

นายสหัส ยอดมณี
ครู คศ.3

นายสัญญา มณีพรรณ
ครู คศ.3

นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ์
ครู คศ.3

นายวรเชษฐ์ ศรกายสิทธิ์
ครู คศ.3