กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ยุวกาชาด

นายบรรจง ศรีประเสริฐ

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์

นางอาภรณ์ โกษาแสง

นางพินิจ เชื้อพล

นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล

นางนุชรี คำประสังข์

นางนาไล สาโสภา

นางนิตยา วิเศษแก้ว

นางสาวอมรรัตน์ โพธิปัดชา

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์

นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ

นางสาวชุติมา วงษาปัดนา

นางสาวดุริยา รัศมี

นางสาวอิสริยา คณะเมือง

นางสาวจารุกัญญา โกพล

นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล

นางสาวลลิตา คำหา

นางสาวนริทร แผงวงค์

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์

นางปาจรียา ศรีโฮง

นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี

นางรณันช์พร อัครเอกกูลกรษ์

นางสาวปราณี นิตยะ

นางสาวพรวลี ชาวดง

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์

นางสาววนิดา ศรีโสภา

นายอิสระพงษ์ จวงแดง

นายฤทธิชัย แสนกลาง

นายทรงเกียรติ ศรีจันทร์