ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2562
ะดับชั้น จำนวนนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 376 148 228 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 415 169 246 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 429 169 260 10
รวม ม.ต้น 1220 486 734 32
มัธยมศึกษาปีที่ 4 360 107 253 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 357 124 233 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 367 110 257 10
รวม ม.ปลาย 1084 341 743 30
รวม 2304 827 1477 62


สถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ปีการศึกษา รวมทั้งหมด มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
2562 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2561 2225 858 1367 1166 497 669 1059 361 698
2560 2275 857 1418 1205 492 713 1070 365 705
2559 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2558 2452 878 1574 1303 503 800 1149 375 774
2557 2483 928 1555 1317 524 793 1166 404 762
2556 2404 899 1505 1280 500 780 1124 399 725

หมายหมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิถุนายน


คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ/จัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
รายละเอียดข้อมูลเชิงลึก (อาทิ จำนวนนักเรียนแยกตามรายการ หรือจำนวนนักเรียนยากจน เป็นต้น)
ติดต่อหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)