กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญเรือง บุญสว่าง
ครู คศ.3

นางจันทร์นภา เจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางสาววัลย์ลิกา เฟื้อยผลชุติภา
ครู คศ.3

นางศรีสุดา ธรรมา
ครู คศ.3

นางสุคนธ์ ศรีมีชัย
ครู คศ.3

นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์
ครู คศ.3

นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์
ครู คศ.3

นายปราการ สีชมภู
ครู คศ.3

นางกรรณิกา วังทะพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร
ครู คศ.2

นายปัณณวัชญ์ เฟื้อยฟุ้งกิจการ
ครู คศ.1

นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ครู คศ.3

นายรสุวิน แก้วดวงดี
ครู คศ.1

นางปาจรียา ศรีโฮง
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช มานุจำ
ครู คศ.1

นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ
ครูผู้ช่วย

นายธีรวิทย์ พิมราช
ครู คศ.2