กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย ตั้งศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวพรรณ โพชะโน
ครู คศ.3

นุชรี คำประสังค์
ครู คศ.3

ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ โกษาแสง
ครู คศ.3

นางอาภัสรา บัวชุม
ครู คศ.3

นายสุนทร จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางศรสิน จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวจารุกัญญา โกพล
ครู คศ.1

นายบุญเลี้ยง บุดดาสิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา พิมพ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายอิสระพงษ์ จวงแดง
ครูผู้ช่วย

ชุติมา วงษาปัดนา
ครูผู้ช่วย

นายนิลกร สุมาตรา
ครูผู้ช่วย

ทรงเกียรติ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นายวรพจน์ ศรีนา
ครูอัตราจ้าง