กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย ตั้งศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวพรรณ โพชะโน
ครู คศ.3

นุชรี คำประสังค์
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ โกษาแสง
ครู คศ.3

นางอาภัสรา บัวชุม
ครู คศ.3

นายสุนทร จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางศรสิน จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวจารุกัญญา โกพล
ครู คศ.2

นายบุญเลี้ยง บุดดาสิม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นายอิสระพงษ์ จวงแดง
ครู คศ.1

ชุติมา วงษาปัดนา
ครู คศ.1

นายนิลกร สุมาตรา
ครู คศ.1

ทรงเกียรติ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ