กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร้อม พลสา
ครู คศ.3

นางรินนา มังคละคีรี
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์
ครู คศ.3

นางนิตยา วิเศษแก้ว
ครู คศ.2

นางปีราณี พลราชม
ครู คศ.1

นางสาวปราณี นิตยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกัน
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา คำหา
ครูผู้ช่วย