กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรินนา มังคละคีรี
ครู คศ.3

นางนิตยา วิเศษแก้ว
ครู คศ.3

นางปิราณี พลราชม
ครู คศ.2

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล
ครู คศ.1

นางสาวเรณุกา นาโควงศ์
ครูผู้ช่วย

นางจุฑามาศ มณีพรรณ
ครู คศ.2

นายกลิ่นเพชร ดีพรม
ครู คศ.2

นายภูวกร วรางค์สิร
ครู