กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรินนา มังคละคีรี
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์
ครู คศ.3

นางนิตยา วิเศษแก้ว
ครู คศ.2

นางปีราณี พลราชม
ครู คศ.1

นางสาวปราณี นิตยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา คำหา
ครูผู้ช่วย