กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรินนา มังคละคีรี
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์
ครู คศ.3

นางนิตยา วิเศษแก้ว
ครู คศ.3

นางปีราณี พลราชม
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา คำหา
ครู คศ.1

นางสาวเรณุกา นาโควงศ์
ครูผู้ช่วย