กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.3

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครู คศ.1

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครู คศ.1

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์
พนักงานราชการ