กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัฒนา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู คศ.2

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครูผู้ช่วย

นางมลิวรรณ ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
พนักงานราชการ

นายนัฐกร ศรีวังไสย์

นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4