กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.3

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครูผู้ช่วย

นางมลิวรรณ ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครูผู้ช่วย

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์
พนักงานราชการ