กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัฒนา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.3

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู คศ.3

นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครูผู้ช่วย

นางมลิวรรณ ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์
ครู คศ.1

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์
พนักงานราชการ