กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพินิจ เชื้อพล
ครู

นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ครู

นายศิริชัย เชื้อพล
ครู

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
ครู

นายอนิรุธ แก่นจันทร์
ครู

นางเกษมศรี อินทนนท์
ครู

นางนาไล สาโสภา
ครู

นายชัยณรงค์ กุลบุตร
ครู

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวจารุณี หล้าบา
ครู

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู

นางสาวดรุณี วีระพรรณ
ครู

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิภาวี บุตรธรรม
ครู

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครู

นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ครู

นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์
ครู

นายทศพร สวนแก้ว
ครู

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครู

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง
ครู

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา
ครู

นายรามินทร์ ราชิวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนารถ แสกพุก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นายชิติพัฒน์ เชาว์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
ครูอัตราจ้าง