กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพินิจ เชื้อพล
ครู

นายศิริชัย เชื้อพล
ครู

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
ครู

นายอนิรุธ แก่นจันทร์
ครู

นางเกษมศรี อินทนนท์
ครู

นางนาไล สาโสภา
ครู

นายชัยณรงค์ กุลบุตร
ครู

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวจารุณี หล้าบา
ครู

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู

นางสาวดรุณี วีระพรรณ
ครู

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิภาวี บุตรธรรม
ครู

นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์
ครู

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครู

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง
ครู

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา
ครู

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครู

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู

นายรามินทร์ ราชิวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
ครู

นายกิตติภพ คัทธมารศรี
ครู

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นายชิติพัฒน์ เชาว์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชนารถ แสกพุก
ครูอัตราจ้าง