กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพร สวนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

นางวราภรณ์ ชำนิยันต์

นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ครู คศ.3

นายศิริชัย เชื้อพล

นายอนิรุธ แก่นจันทร์

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์

นางพินิจ เชื้อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนาไล สาโสภา

นางเกษมศรี อินทนนท์

นายชัยณรงค์ กุลบุตร

นายศิลปกรณ์ จันทไชย

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์

นางสาวดรุณี วีระพรรณ

นางสาวจารุณี หล้าบา

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข

นางสาววิภาวี บุตรธรรม

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ

นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู คศ.3

นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ครู คศ.2

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครู คศ.3

นายรามินทร์ ราชิวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา

นางสาวนุชนารถ แสกพุก

นางสาวศศิกานต์ พิมพา

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์