กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพร สวนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

นางวราภรณ์ ชำนิยันต์

นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ครู คศ.3

นายศิริชัย เชื้อพล

นายอนิรุธ แก่นจันทร์

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์

นางพินิจ เชื้อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนาไล สาโสภา

นางเกษมศรี อินทนนท์

นายชัยณรงค์ กุลบุตร

นายศิลปกรณ์ จันทไชย

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์

นางสาวดรุณี วีระพรรณ

นางสาวจารุณี หล้าบา

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข

นางสาววิภาวี บุตรธรรม

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ

นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู คศ.3

นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา

นางสาวศศิกานต์ พิมพ์พา

นางสาวนุชนารถ แสนพุก