กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพินิจ เชื้อพล
ครู
อีเมล์ : pinit1969@gmail.com

นายศิริชัย เชื้อพล
ครู

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
ครู

นายอนิรุธ แก่นจันทร์
ครู

นางเกษมศรี อินทนนท์
ครู

นางนาไล สาโสภา
ครู

นายชัยณรงค์ กุลบุตร
ครู

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู
เบอร์โทร : 0933856254
อีเมล์ : ratsamee566@gmail.com

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวจารุณี หล้าบา
ครู

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู
เบอร์โทร : 0979987993
อีเมล์ : Numwanh.arr@gmail.com

นางสาวดรุณี วีระพรรณ
ครู

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
ครู

นางสาววิภาวี บุตรธรรม
ครู

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครู

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา
ครู

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครู

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู

นายรามินทร์ ราชิวงค์
ครู

นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
ครู

นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
ครู

นายกิตติภพ คัทธมารศรี
ครู

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู

นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
ครู

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูอัตราจ้าง

นายชิติพัฒน์ เชาว์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์