ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ในปี พ.ศ. ........... โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้ก่อตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Math Technology and Environment) เพื่อส่งเสริมนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกล้เคียงที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดให้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่ (สพม.) ภายใต้การกำกับของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยแบ่งห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ออกเป็นประเภทคือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC) 2 ห้องเรียน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SC-ICT) 1 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC) 1 ห้องเรียน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG) 1 ห้องเรียน


การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโลยีอย่างเข้มข้น ทั้งความรู้ทั่วไป/ทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ (LAB) ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนจะได้ทักษะกระบวนการไปใช้เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. หรือองค์กรอื่น ๆ อาทิ
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย CERN สหพันธรัฐสวิส
2. โครงการ Thai Science Camp
3. โครงการนักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS) สสวท.
4. โครงการ Sakura Science Program in Japan ประเทศญี่ปุ่น
5. โครงการ Genius Olympaid in New York สหรัฐอเมริกา
6. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
7. กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์
8. กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
9. กิจกรรม/ค่ายการอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (LAB)
10. กิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นในแต่ละปี
ซึ่งผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน จะสามารถนำมาเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) ที่สามารถยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี
นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ในแต่ละระดับชั้น
- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล