กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฎา ไชยสี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพร สิงห์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสุวรรณา ธานี
ครู คศ.3

นายณัฐพล วรรณศรี
ครู คศ.2

นางสาวถิรดา โสดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายสัณฐิติ ทองน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพรวลี ชาวดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา ศรีโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวดุริยา รัศมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอิสริยา คณะเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์

นายณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์

Mr.Keisuke Kimura

Mr. Mark Timothy Sanchez
ครูประจำชั้น /0

Ms. Nelfa Violon Sarueda
ครูประจำชั้น /0

Mr. Mat Joseph R. Baldago
ครูประจำชั้น /0

Mr. Lee Tristan bajo
ครูประจำชั้น /0

Mr.Jurey Ortega Creo

Ms.Janen Regencia Baldago

Ms.Dong Jiaojiao

Mr.Jonathon Brandon Riggs