กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพร สิงห์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสุวรรณา ธานี
ครู คศ.3

นายณัฐพล วรรณศรี
ครู คศ.2

นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายสัณฐิติ ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางพรวลี ตรีประภากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวพักตร์สุดา ธุรานุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
ครู คศ.1

นางสาววนิดา ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวดุริยา รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอิสริยา คณะเมือง
ครูผู้ช่วย

นางรุ่งทิวา กันปัญญา
ครู คศ.3

นางนิตยา คำสาว
ครู คศ.1

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์

Mr.Keisuke Kimura

Ms.Jennifer Parofil Jamora
ครูประจำชั้น

Mrs.Genevieve Manabat Atilano
ครูประจำชั้น

Mr.Lee Tristan G Bajo
ครูประจำชั้น

Mr.Richard C. Ramirez
ครูประจำชั้น

Mr.Victor Michael G. Espulong

Ms.Cristine Buenavista Junio

Mr.Joy Migue Centino

Ms.Crishia Danavane Castillo Villanueva

Ms.Jessica Sas Pulvera

Ms.Noelle Go Arellano