กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพร สิงห์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสุวรรณา ธานี
ครู คศ.3

นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายสัณฐิติ ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวพักตร์สุดา ธุรานุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
ครู คศ.1

นางสาววนิดา ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวดุริยา รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอิสริยา คณะเมือง
ครู คศ.1

นางรุ่งทิวา กันปัญญา
ครู คศ.3

นางนิตยา คำสาว
ครู คศ.2

นายศุภกร ตุ้มเพ็ชร
ครู

นายชยานันต์ กาญจนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปวีณา แพงสอน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ชามาตร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐา ลิ้มประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Keisuke Kimura
ครูอัตราจ้าง

Ms.Jennifer Parofil Jamora
ครูอัตราจ้าง

Mr.Richard C. Ramirez
ครูอัตราจ้าง

Mr.Victor Michael G. Espulong
ครูอัตราจ้าง

Mr.Joy Migue Centino
ครูอัตราจ้าง

Ms.Crishia Danavane Castillo Villanueva
ครูอัตราจ้าง

Ms.Noelle Go Arellano
ครูอัตราจ้าง

Ms.Jessica Sas Pulvera
ครูอัตราจ้าง

Ms.Cristine P.Pelenio
ครูอัตราจ้าง

Ms.Demi Dinageba
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Genevieve Manabat Atilano
ครูอัตราจ้าง

Miss.Lu Xiaojing
ครูอัตราจ้าง