กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3

นายราเชน ศรีสรรค์
ครู คศ.3

นายวิโรจน์ ธรรมคำ
ครู คศ.3

นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น
ครู คศ.2

นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์
ครู คศ.1

นางสาวนรินทร แผงวงค์
ครูอัตราจ้าง