เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวนุชนารถ แสกพุก
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่FabLab

นางสาวศุภนิมิตรา นามเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤษฎา เรืองกิจ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวรรธนัย แก่นท้าว
เจ้าหน้าที่