เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปริชญา ถาวรพจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กิจการนักเรียน

นางสาวนภาพร ศรีภัทรนำวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายศุภวิชญ์ เด่นชัย
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางบุญส่ง วงค์ตาพรม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวศิริพร วาระเพียง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพงศธร ธรณี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสไบพร เขียวค้า
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นาย
เจ้าหน้าที่โสตฯ