เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายสกุลพร ภูล้อมทาง
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวสายใจ ทองพั้ว
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวนุชนารถ แสกพุก
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวศุภนิมิตรา นามเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่ฯSC/กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤษดา เรืองกิจ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวรรธนัย แก่นท้าว
เจ้าหน้าที่