รับสมัครนักเรียน 2563 (ออนไลน์)
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563


 


คู่มือการสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563ข้อสรุปสำคัญที่ควรทราบ
- โรงเรียนฯ จะเปิดระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 (วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 16.30 น.) ทางเว็บไซต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย www.piya.ac.th
- ** นักเรียน ม.1 ที่สมัครประเภท "ความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์" ก็สมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียน (คลิกประเภทความสามารถพิเศษ) ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เช่นเดียวกัน โดยเข้ารับการทดสอบวันที่ 2 มิถุนายน และประกาศผลวันที่ 4 มิถุนายน
- นักเรียน ม.3 ที่ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเดิม ไม่ต้องทำการสมัครบนเว็บไซต์
 
* อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์
** ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม


สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 (โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด)
ลำดับ สิ่งที่ต้องเตรียม หมายเหตุ
1 ไฟล์ภาพสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อ - รับรองสำเนาก่อนถ่าย
2 ไฟล์ภาพนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (3x4 ซม.)  
3 ไฟล์ภาพระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) - ด้านหน้า - สแกนหรือถ่ายจากฉบับจริง
4 ไฟล์ภาพระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) - ด้านหลัง - สแกนหรือถ่ายจากฉบับจริง
5 ไฟล์ภาพใบรับรองความประพฤติ - สแกนหรือถ่ายจากฉบับจริง
6 ไฟล์ PDF ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(ขอให้ใช้ไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ.เท่านั้น)
- ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สทศ.
(โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน)
7 อื่น ๆ (เช่น แบบแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
* ไฟล์เอกสารแต่ละฉบับ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการปลอมแปลง (หากตรวจพบว่าเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ทันที)
** แต่ละไฟล์ภาพ ต้องมีความละเอียดไม่เกิน 1024x768 pixel และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB (หากเกิน อาจจะอัพโหลดไม่สำเร็จ)

คำแนะนำวิธีการถ่ายภาพเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร (อัพโหลด)
เนื่องจากผู้สมัครต้องสแกนหรือถ่ายภาพเอกสาร เพื่อให้ได้เป็นไฟล์ (ไฟล์ภาพ หรือ PDF) มาอัพโหลดประกอบการสมัคร และแต่ละไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่เกิน 1024x768 pixel และมีขนาดไม่เกิน 2 MB  จึงขอแนะนำวิธีการถ่ายภาพ เพื่อให้มีขนาดไม่เกินที่ระบบกำหนด ดังนี
ลำดับ คำแนะนำ ตัวอย่าง
1 ก่่อนถ่ายภาพ ให้ตั้งค่าความละเอียดประมาณ 1024x768 pixel หรือถ่ายภาพด้วยระดับขนาดรูปภาพต่ำสุด
2 วิธีดูขนาดของไฟล์ภาพ (ตัวอย่าง จากระบบ Android)
3 หากถ่ายภาพระดับคุณภาพต่ำสุดแล้ว แต่ภาพยังมีความละเอียดมากกว่า 1024x768 pixel หรือมีขนาดไฟล์เกิน 2 MB (ซึ่งอาจจะอัพโหลดไม่ผ่าน) แนะนำให้ลดความละเอียดภาพโดยวิธีต่างๆ เช่น ใช้เว็บลดขนาดไฟล์ภาพ หรือใช้โปรแกรม/แอพลิเคชันลดขนาดไฟล์ภาพ เช่น
https://resize.thaiware.com/
(
ดูคลิปสาธิตการใช้งานด้านล่าง)
4 เมื่อผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารครบแล้ว จึงเริ่มคลิกเพื่อทำการสมัคร

(เปิดระบบ 3-12 พฤษภาคม 2563)
หมายเหตุ
- สอบถาม/ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการสมัครได้ทางกล่องข้อความ Fanpage Facebook โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หรือทางเมนู "สนทนาออนไลน์ chat" หน้าเพจการรับสมัคร (จะเปิดระบบในวันรับสมัคร)

    หรือ  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับการการปฏิบัติในการสมัคร

หลังจากที่นักเรียนได้ทำการสมัครเรียนแล้ว ขอให้นักเรียนติดตามสถานะการสมัคร ตามคำแนะนำต่อไปนี้ ตามลำดับ
สัญลักษณ์ ลำดับ คำแนะนำ

1 สมัครเรียน
2 ตรวจสอบ "รายชื่อผู้สมัคร" และ "รายชื่อหลักฐานไม่เรียบร้อย"
- หลังจากสมัครสำเร็จแล้ว อาจขาดข้อมูลบางอย่าง หรืออัพโหลดเอกสารไม่ครบ/ไม่ได้
3 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (สถานะการสมัคร)
- เพื่อเช็กสถานะการสมัคร ว่าได้รับการ "ยืนยัน" แล้วหรือไม่ (ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ "ยืนยัน" ข้อมูลภายใน 24 ชม.)
4 แก้ไขข้อมูลการสมัคร
- หากสถานะการสมัครเป็น "ไม่เรียบร้อย" ต้องทำการแก้ไขข้อมูล/ส่งเอกสารเพิ่มเติม (รอเจ้าหน้าที่ยืนยันอีกครั้ง)
5 พิมพ์ใบสมัคร
- เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จะขึ้นสถานะเป็น "เรียบร้อย" จึงจะเสร็จสมบูรณ์
ให้พิมพ์ใบสมัคร และนำมาแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครออนไลน์

ข้อ คำถาม/คำตอบ รายละเอียด
1 อัพโหลดภาพเอกสารไม่สำเร็จ ต้องทำอย่่างไร
- ตรวจสอบ และตัด/ครอบภาพของเอกสารให้ได้ความละเอียด 1024x768 pixel
2 ตัด/ครอป ภาพไม่เป็น ทำอย่างไร
ตัวอย่างการตัด (crop) ไฟล์ภาพด้วยเว็บไซต์
3 การกรอกคะแนน O-NET จาก สทศ. ลงในใบสมัคร ใช้ตัวเลขใด
ใช้ตัวเลขจุดทศนิยม (ในวงกลมสีแดงดังภาพ) ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่ 2 (ด้านหลัง) ของเอกสาร
3 พื้นที่ในเขตบริการ คือพื้นที่ใด
พื้นที่ในเขตบริการ คือ ที่อยู่ในทะเบียนบ้านทุกหมู่ในเขต
- ต.ในเมือง
- ต.หนองแสง
- ต.หนองญาติ
- ต.อาจสามารถ
- ต.ท่าค้อ
และมีชื่อนักเรียนเข้าอยู่ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
นอกนั้น ถือเป็นนอกเขต
4 อัพโหลดไฟล์ภาพสำเร็จ และขึ้นสถานะการอัพโหลด "เรียบร้อย" แล้ว ทำใมกรรมการจึงให้สถาน "ไม่เรียบร้อย" และให้อัพโหลดใหม่
มีไฟล์ภาพบางรายการ ที่กรรมการเปิดอ่านไม่ได้ อันเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น
- ไฟล์ภาพขนาดเล็กเกินไปจนอ่านตัวอักษรไม่ออก (ภาพที่เหมาะสม คือ 1024x768 หรือใกล้เคียง)
- ไฟล์ภาพเปิดไม่ขึ้น (ส่วนใหญ่เกิดจาก ชื่อภาพมีจุด (เช่น ชื่อที่ผิด = ab.cdef.jpg ต้องตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็น abcdef.jpg)
  กรอกข้อมูลและอัพโหลดภาพเสร็จแล้ว แต่พอกด "Submit" เพื่อสมัครทีไร ระบบแจ้ง "ไม่สำเร็จ" ทุกที
- แนะนำให้ กรอกข้อมูลแล้วกด "Submit" เพื่อสมัครให้สำเร็จก่อน "โดยยังไม่ต้องอัพโหลดไฟล์เอกสาร"
 เมื่อสมัครสำเร็จแล้ว (มีรายชื่อในระบบแล้ว) ต้องเข้าเมนู "บริการ-แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร" เพื่อเข้าไปอัพโหลดไฟล์เอกสาร
5 ต้องมีสถานะอะไร จึงจะสมบูรณ์
- เมื่อกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแล้ว จะยืนยันสถานะ "เรียบร้อย"  ผู้สมัครจึงจะสามารถ พิมพ์ใบสมัครได้ การสมัครจึงจะสมบูรณ์ (ผู้สมัครต้องนำใบสมัคร+บัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ)
6 หากพยายามสมัครออนไลน์ไม่ได้ (พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว) จะทำอย่างไร
- โปรดทักแชท (เพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย) เพื่อใช้ทีมงานช่วยเหลือกรณีพิเศษ