นักเรียนที่ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา-64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะ/สาขาต่างๆ ของหลายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 

(หลายคณะ/สาขา อาจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
และขอความร่วมมือนักเรียนแจ้งข้อมูลการศึกษาต่อ ที่ facebook : งานแนะแนวโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
สายวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายศิวกร ณรงค์กิจพาณิช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทุนเพรชราชพฤกษ์)
นางสาวประพิมพร วงค์คำจันทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายพีรพล คล้ายจันทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นายอิทธิ บุญโยทยาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวณัชชา คำป้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเพชรราชพฤกษ์)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปและเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวแสงตะวัน เปล่งทรัพย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวรวิช ภูนาเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
-คณะสัตวแพทยศาตร์ วิทยาลัยอัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะสัตวแพทยศาตร์ สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสายสวรรค์ เพ็งเก่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอริศรา ดวงดีแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวมัลลิกา ก่าเรือน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวธาริณี พิมพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวอุนนดา สุขจิตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
- สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวธัญวรรณ คำเหลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- วิชาเอกคู่อนามัยและสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนมัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวจิดาภา อ้นมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- วิชาเอกคู่อนามัยและสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนมัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุธินี เหมุะธุลิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- วิชาเอกออนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวณัฐธิดา คำมุงคุณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- วิชาเอกคู่อนามัยและสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนมัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวณัฐนิชา ม่วงลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาววิลาสินี ผันพรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายสรวิศ ไทรสุวรรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวมนัสนันต์ จันทวงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอนัญญา จันทาศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายอริญชวุธ กัลยานาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปวีณรัตน์ กิตติศรีพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวศุภาพิชญ์ สิเนหะวัฒนะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสรวิศ สายมั่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพลกฤษณ์ พรรณวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายธนากร เอกนิพนธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายสันติภาพ ใสส่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
นายตฤณภัท ราชิวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายหัสดิน ภิญโญลาภเกษม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวณัฐิญาภรณ์ ดีมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นางสาววิสิตา เอกสะพัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายอานนท์ สังข์วันดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาวิชาวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นายศุภณัฐ ศรีโพนทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาวิชาวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นางสาวอนัญญา ทองปัดถา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสุวิชชา ไชยปราบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา)
นางสาวศิวนาถ ไชยรัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นายเฉลิมชัย เหมหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สายวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวนวพร สมพล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาววิภาดา ไชยสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ : สอวน.)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
นายนันทวัฒน์ จำพล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิศวกรรมโธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายศักรินทร์ มาธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพชร โสภา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกิตติพศ คำปัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพนม ทศราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธนานันต์ สิงห์กลม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวบุญรดา อารีอำนาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวรัตนาพร สูญราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธนินท์ กรธนกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชลธิดา โลหะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายชัยสิทธิ์ โสมงาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายวรนันท์ ช่อลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกุลนิภา โยธากุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวชลธิชา ศิริสวัสดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายพรชัย คูเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายภูวภัทร ตั้งศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่)
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีภูชุม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา)

สายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์
นายภคพล คนขยัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสัตยา กองเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายภูรินทร์ วงค์ภูธร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวฤทัย อุทาสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณมาโจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวกฤติยารัตน์ เยาว์ชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายดนุสรณ์ แสนนาใต้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
- สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวอาจรีย์ กะสังข์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวพิมพกานต์ พรมเกตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- สาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวพิชญา กุลศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายทัศไนย์ พงษ์ช้าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายเมธาวุธ บุญยศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายสันติภาพ ใสส่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
นายธรณ์ธันย์ ศรีวรสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

สายนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนิรมล เกวิรัตน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (B.econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (BE) ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ สาขาเอเชีย ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 
นายราชันณ์ เกี้ยวลำพัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง
- มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงเเรม สาขาการโรงเเรม
- มหาวิทยาลัยพะเยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงเเรม สาขาการท่องเที่ยว
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ (ทุนการเรียน 50% ตลอดหลักสูตร)
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (ทุนตลอดหลักสูตร 150,000 บาท)
- มหาวิทยาลัยนครพนม คณะนิเทศศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะการท่องเที่ยวและการโรงเเรม สาขาการโรงแรม (ทุนเรียนดี 50% ตลอดหลักสูตร)
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 50%)
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์  สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์
นายปรีชา วงศรีลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวกมลชญา พรมบุตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร  โครงการผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวฌัฌชา ล้านแปง
- วิชาเอกดนตรีตะวันตก เอกขับร้อง สาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอาริยา  สายืน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายเอราวัฒ เนื้อนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสุพิชชา​ แสน​เขื่อน​ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7​ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์​ และวัฒนธร​รม​ศาสตร์​ โครงการเด็กดีมีที่เรีย​น​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม
นายภัทรพล ประสานศักดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ
นางสาวขวัญพัฒน์ ธีรเกียรติปภาดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวนฤพร โพธิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุเมธินี หอมหวล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธีรพันท์ เพียมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวอภิญญารัตน์ บุญโสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปาริฉัตร ยศประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชนิดาภา บุญเชิญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ​ จ.สกลนคร
 
นางสาวมิรัญญา บุญเทียม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
นายนพพล คำชาตา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์)
นางสาวกานต์อารียา ดวงดีแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธราดล วิวัฒน์ปรีชานนท์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิตโครงการต้นกล้านิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายภคพล คนขยัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
นายวศิน  ควรรณสุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
นายณฐนนท์  สีบูพิมพ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
 
นายวรวิช นนทะศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวทวินันท์  ทุมที
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ COPAG รอบที่1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
นายนฤดล กิติยวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกฤติญาภรณ์ รันศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุนเรียนดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวนวัชตมน คำลือชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
นางสาวฉัตรสุดา โนนวล
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวกชกร ท่าค้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (B.econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นางสาวจรัญญา มะสุใส
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวภัทรพร จันทะผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- การจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสรวิชญ์ แสนทวีสุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- การจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายณัฐนนท์  โพชะโน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายภูตะวัน บุญหวาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
นางสาวธิดารัตน์  มาตแพง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุนเรียนดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นายแก้วมงคล เสริมเจริญกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตบางเขน)
นายธัญโชติ จรัสวรภัทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวรินลดา ยาทองไชย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวจิดาภา แก้วแสงธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะเศรษฐศาสตร์  โครงการผู้มีศักยภาพสูง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวกนกกร คัดทะจันทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- วิชาเอกภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวกานต์ดารัตน์ คำคู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- วิชาเอกภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวนริญญา ชนะทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาววันวิธู อักษรครบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวรชิต ภูนาเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสรัญญา บันหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกัณตพงศ์ ตั้งดำรงวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการดาวอินทนิล)
 
นายพงศกร บัวคำนิล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการดาวอินทนิล)
นางสาวพัชริญา โหน่งที
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพรรณษา สายืน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นางสาวสุธิดา   อินธิราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ได้รับทุนการศึกษา)
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวศิรภัสสร  โอ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
นายปองพล  ซามาตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

สายบริหารธุรกิจ-การจัดการ

 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ไตรยราชน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวปาณิศา สิทธิกานต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 
นางสาวณัฐนิดา พันธ์เวียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวพัทธนันท์ พิมพนิตย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวปัณฑิตา ประสพธัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวจิดาภา ใจศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นายชลวุฒิ ประเสริฐศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นายธีรภัทร์ ศรีสุราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวกมลชนก ปัททุม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
นางสาวสกุลทิพย์ ปุ้ม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจและการจัดงาน โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
นางสาวรรณิดา สีแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวรัชดาภรณ์ หลาชาญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
-สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
นางสาวเกษราภรณ์ อุ่นเทียมโสม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 
นายณัฐกิตต์ บุโพธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- สาขาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
นายพุฒิพงษ์ มณีพงศกร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- สาขาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
นางสาวสิริยากร คำแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
- สาขาการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
นางสาวปิยฉัตร ดีสัตถา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
นางสาวอรกัญญา สมวงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
นางสาวธิติญา คำเปลื้อง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG
- คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ บัณฑิตพรีเมียม โครงการ CP ALL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
นางสาวณัฐริกา ชมภูราช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (ทุนเรียนดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
นางสาวดลฤดี วงเสน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​  สาขาวิชา​การจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
นายสิทธิพงษ์ วงค์ราชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
- สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
 
นางสาวพัชราภา พันชะตะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
-  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ทุนเจียระไนเพชร )สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
   - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล  

สายตำรวจ-ทหาร
นายพลาธิป ตะนะคี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
- โรงเรียนชุมพลทหาเรืองพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์
นายเฉลิมชัย เหมหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
- โรงเรียนนาสิบทหารบก
- โรงเรียนชุมพลทหาเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ

แบบบันทึก/ติดตามการศึกษาต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครจิตอาสา ช่วยตัดต่อภาพนักเรียน 
ติดต่อ inbox (IB) Fanpage Facebook โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย