นักเรียนที่ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับบุตรพระปิยะที่ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะ/สาขาต่างๆ ของหลายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

(หลายคณะ/สาขา อาจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
และขอความร่วมมือนักเรียนแจ้งข้อมูลการศึกษาต่อ ที่ facebook : งานแนะแนวโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
สายวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ


นางสาวจิราพรรณ เพียมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8
-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นายนภสินธุ์ อาษาวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวภัณฑิรา สารรัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
-สาขาเภสัชการบริบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายณัฐวุฒิ ภูมิดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาสาสตร์ฯ)
-คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
นายจุลจักร พุทธวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โครงการผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายภัทรพล บุพศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสุทธิดา ดวงดูสัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
นางสาว พิมพ์ลภัส โคตรเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
-สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวศุภิสรา สังข์เกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (ห้องเรียนพิเศษ LG)
สาขาวิทยาการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
สายวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์-อุตสาหกรรม


นางสาววรดาพัฒน์ คงอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
-สาขาสถาปัตยกรรม​ศาสตร์ คณะสถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น
นายณัฐธัญ เสนาศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
-โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวอินทิรา ป่าไม้ทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
   
   
   
   
   
   
   
สายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์


นางสาวมณฑิตา กออิสรานุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
-สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปันณพร ณ ตาก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
-สาขาวิชาการสอนภาษาจีน โครงการรับตรงสำนักวิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวปนัดดา แก้วประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
-สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
   
   
   
   
   
สายนิติศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นางสาวสิรานี พรหมบน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
-สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาววาสนา ละครสิงห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายธนธรณ์ ฮงมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
-สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกวินธิดา เบ้าคันที
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
-สาขาการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
นางสาวนภัสสร น้อยจันทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
-สาขา ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
-คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการแสดง ทุน BU Bright มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวธัญวรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5
-สาขาสารสนเทศศาสตร์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-คณะนิเทศศาสตร์ ทุน BUCATalent X ทุน50% มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวประภัสสร พนมวงศ์ตะวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (ห้องเรียนพิเศษ LG)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายเพราพงศ์พันธ์ นาโสก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
-สาขาวิชาเอกดนตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติเเละเเรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา)
 
นางสาว ปัณฑารีย์ จันทนามสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
นายธนทัต ศรีวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (ห้องเรียนพิเศษ LG)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
สายบริหารธุรกิจ-การจัดการ


นางสาวพิมพ์ปฎิภาน ตั้งอุปละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
-สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอนันต์ สิงหชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
-สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สาขาการจัดการโรงแรมและบริการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
นางสาวสิรินภา พรหมอารักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (ห้องเรียนพิเศษ LG)
-สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวทิยาลัยขอนแก่น
 
นายกิตติวิชญ์ ชาดีกรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาสาสตร์ฯ)
-สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นายนันทิพัฒน์ จันทะพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP)
-สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-สาขาวิชาประมง คณะประมง โครงการช้างเผือก รอบที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
นายรพีพัทธ์ รัชอินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
-สาขาการเงินเเละการลงทุน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
-สาขาการจัดการ คณะการบัญชีเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายเอกสิทธิ์ ไชยบุรมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
นางสาวฐิติพร น้อยธิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
-สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
   
   
สายตำรวจ-ทหาร


   
   
   

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล