กิจกรรม NETSAT Sprint Up
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

กิจกรรม NETSAT Sprint Up
หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโรโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/65 และมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการสอบของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในทุกห้อง/ทุกโปรแกรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงจัดกิจกรรม "NETSAT Sprint Up" เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประสงค์ลงสนามสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/66 ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการสอบเตรียมความพร้อม (และเรียนรู้จากข้อสอบที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับข้อสอบ NETSATและทราบถึงระดับความพร้อมของตนเอง) 7 สาขาวิชา พร้อมประกาศคะแนน มอบเกียรติบัตรรางวัลประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนมีความพร้อมในการสอบมากที่สุด
วิชา จำนวนข้อ/ตัวเลือก หมายเหตุ
- ภาษาไทย 20 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก   
- คณิตศาสตร์ 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก   
- ฟิสิกส์ 20 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- เคมี 25 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- ชีววิทยา 50 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
* รูปแบบกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กำหนดการดำเนินกิจกรรม
คำชี้แจง/คำแนะนำ
- เปิดระบบรับคำตอบ 18.00 น. วันศุกร์ และปิดรับคำตอบ 00.00 น. คืนวันอาทิตย์ ของแต่ละสัปดาห์
- การประกาศคะแนน จะใช้การประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล (ส่วนบุคคล) เป็นอันดับแรก
- เลขที่เกียรติบัตร (2316/2565 - 2600/2565)
Week X (29-30 ต.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ภาษาไทย  
- Sprint Up ภาษาอังกฤษ  Week X (5-6 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up คณิตศาสตร์  
- Sprint Up ฟิสิกส์  


Week X (12-13 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up เคมี  
- Sprint Up ชีววิทยา  


Week (19-20 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up   
- Sprint Up   


Week (26-27 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up   
- Sprint Up   


Week (3-4 ธ.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up   
- Sprint Up   


Week (10-11 ธ.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up   
- Sprint Up  


Week (17-18 ธ.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up  
- Sprint Up  


Week (24-25 ธ.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up  
- Sprint Up  


Week (31 ธค. 65 - 1 ม.ค. 66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up  
- Sprint Up  


Week (7-8 ม.ค.66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up  
- Sprint Up  


Week (14-15 ม.ค.66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up  
- Sprint Up   


Week (21-22 ม.ค.66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Pre NETSAT ภาษาไทย  
- Pre NETSAT ภาษาอังกฤษ  
- Pre NETSAT คณิตศาสตร์  
- Pre NETSAT ฟิสิกส์  
- Pre NETSAT เคมี  
- Pre NETSAT ชีววิทยา  
- Pre NETSAT วิทย์-เทคโนฯ  

- อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม-