กิจกรรม NETSAT Sprint Up
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

กิจกรรม NETSAT Sprint Up
หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโรโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/65 และมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

 
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการสอบของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในทุกห้อง/ทุกโปรแกรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงจัดกิจกรรม "NETSAT Sprint Up" เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประสงค์ลงสนามสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/66 ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการสอบเตรียมความพร้อม (และเรียนรู้จากข้อสอบที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับข้อสอบ NETSATและทราบถึงระดับความพร้อมของตนเอง) 7 สาขาวิชา พร้อมประกาศคะแนน มอบเกียรติบัตรรางวัลประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนมีความพร้อมในการสอบมากที่สุด
วิชา จำนวนข้อ/ตัวเลือก หมายเหตุ
- ภาษาไทย 20 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก   
- คณิตศาสตร์ 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก   
- ฟิสิกส์ 20 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- เคมี 25 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- ชีววิทยา 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 ข้อ / 4 ตัวเลือก  
* รูปแบบกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กำหนดการดำเนินกิจกรรม
คำชี้แจง/คำแนะนำ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เน้น ม.5 - ม.6 แต่เปิดรับ ม.4 ด้วย) ทุกห้อง/ทุกสาย/ทุกโปรแกรม สามารถเข้าสอบได้
- เปิดระบบรับคำตอบ 18.00 น. วันศุกร์ และปิดรับคำตอบ 00.00 น. คืนวันอาทิตย์ ของแต่ละสัปดาห์
- ตรวจสอบรายชื่อว่าส่งข้อสอบแล้ว ที่ปุ่ม 
- นักเรียนเข้าทำข้อสอบในวันศุกร์ แล้วคลิกส่งข้อสอบในวันอาทิตย์ ก็สามารถทำได้ 
- การประกาศคะแนน จะใช้การประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล (ส่วนบุคคล) เป็นอันดับแรก
- เลขที่เกียรติบัตร (2316/2565 - 4561/2565)
Week 1 (4-6 พ.ย.65)
กิจกรรม ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up เคมี
(- สอบเคมีและอังกฤษ)
เคมี
 อังกฤษ
- ขอขอบพระคุณคณะครูที่ร่วมมือดำเนินกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 ไปได้อย่างราบรื่น และขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ช่วยจัดทำ จัดเรียงเกียรติบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ บุตรปิยะ

 
Week 2 (11-13 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ฟิสิกส์
(- สอบฟิสิกส์กับภาษาไทย)
ฟิสิกส์

ภาษาไทย
- นักเรียนสามารถคลิกเข้าทำวันศุกร์ แล้วคลิกส่งในวันอาทิตย์ได้
- นักเรียนที่ทำข้อตกลงกับคณะครู และนักเรียนที่สะดวก/มีความประสงค์ .... แนะนำให้ส่งไฟล์ (PDF) แสดงวิธีทำ/วิธิคิดในระบบด้วย
 
 

Week 3 (18-20 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ชีววิทยา
(- สอบชีววิทยากับวิทย์/เทคโนฯ)
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


(23 - 25 พ.ย.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- แข่งขันกีฬาภายใน - - - sprint yourself
- - - sprint yourself


Week 4 (2-4 ธ.ค. 65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up คณิตศาสตร์
(- สอบคณิตกับเคมี)
คณิตศาสตร์
 
เคมี
 


Week 5 (9-11 ธ.ค. 65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ภาษาอังกฤษ
(- สอบอังกฤษกับฟิสิกส์)
อังกฤษ  
ฟิสิกส์  


Week 6 (16-18 ธ.ค. 65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ภาษาไทย
(- สอบภาษาไทยกับชีววิทยา)
ภาษาไทย  
ชีววิทยา  


Week 7 (23-25 ธ.ค.65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up วิทย์/เทคโนฯ
(- สอบวิทย์/เทคโนกับคณิตศาสตร์)
วิทย์/เทคโน  
คณิตศาสตร์  


Week 8 (30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up เคมี
(- สอบเคมีกับอังกฤษ)
เคมี  
อังกฤษ  


Week 9 (6-8 ม.ค. 65)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up ฟิสิกส์
(- สอบฟิสิกส์กับภาษาไทย)
ฟิสิกส์  
ภาษาไทย  


Week10 (12-14 ม.ค. 66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Sprint Up เฉพาะกิจ  
 


Week 11 (16 -22 ม.ค.66)
กิจกรรม ทำข้อสอบ/ดาวน์โหลดข้อสอบ ประกาศผล แนวทางการทำข้อสอบ หมายเหตุ
- Pre NETSAT ภาษาไทย
(16 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT ภาษาอังกฤษ
(17 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT คณิตศาสตร์
(18 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT ฟิสิกส์
(19 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT เคมี
(20 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT ชีววิทยา
(21 ม.ค.66)
 
- Pre NETSAT วิทย์-เทคโนฯ
(22 ม.ค.66)
 

- อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม-
ปุ่มสำรอง


คณะวิทยากร/คณะทำงานกิจกรรม NETSAT Sprint Up
สาขาฟิสิกส์
1. นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
2. นายอนิรุธ แก่นจันทร์
3. นางภาวิณี เจริญยุทธ
4. นางประภัสสรณ์ นครเขต
5. นางสาวจารุณี หล้าบา
6. นางสาวสุธิดา อรรคสังข์
สาขาเคมี
1. นางเกษมศรี อินทนนท์
2. นายศิลปกรณ์ จันทไชย
3. นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
4. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
สาขาชีววิทยา
1. นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
2. นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
4. นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
5. นายรามินทร์ ราชิวงศ์
 
สาขาวิทยาศาสตร์
1. นางนาไล สาโสภา
2. นายชัยณรงค์ กุลบุตร
3. นางสาวดรุณี วิระพรรณ
4. นางอนุธิดา สารทอง
5. นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
6. นางสาวสุธิดา พันที
7. 
นายวิชญะ ทีระฆัง
สาขาคอมพิวเตอร์
 1. นายกิตติภพ คัทธมารศรี
2. นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
3. นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
4. นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
5. นางสาวชัชณี คิดสร้าง
6. นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
7. นายชัชชล แก่นบุบผา
 
สาขาคณิตศาสตร์
1. นายปราการ สีชมภู
2. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร
3. นายบุญเรือง บุญสว่าง
4. นายรสุวิน แก้วดวงดี
5. นางสาววิลาวรรณ จันโทวาส
6. นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ
สาขาภาษาอังกฤษ
1. นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
2. นางจิตตรา โพธิ์ศรี
3. นางสาวดุริยา รัศมี
4. นายศุภกร ตุ้มเพ็ชร
5. นางสาวศิริลักษณ์ บุญทัน
6. Mr.Alvin Datugan
7. นายชยานันต์ กาญจนจันทร์
8. นางนิตยา คำสาว
9. นางสาวพิชญ์สินี ไชยสันต์
10. นางรุ่งทิวา กันปัญญา
สาขาภาษาไทย
1. นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
2. นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล
3. นางสาวเรณุกา นาโควงศ์
4. นายกลิ่นเพชร ดีพรม
5. นายภูวกร วรางค์สิร
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
1. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
2. นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬ
3. นายอภิสิทธิ์ หัดสา
4. นายวัชรพงษ์ นาดีศรีสุข
5. นายชัยธวัช สาระผล
 
ตัวอย่างเกียรติบัตรกิจกรรม NETSAT Sprint Up
ตัวอย่างเกียรติบัตร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทุกคน (ตามระดับคะแนนที่สอบได้)