กิจกรรมพิเศษดนตรี PY
วงดุริยางค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วงดนตรีออเคสตรา PY-BAND
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วงดนตรีไทยสากล JAZZY
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วงดนตรีโปงลางโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล