คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติภพ คัทธมารศรี
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
 
นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
รองหัวหน้าโครงการ

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
รองหัวหน้าโครงการ

นางสาววิลาวรรณ จันโทวาส
รองหัวหน้าโครงการ (ม.ต้น)

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
รองหัวหน้าโครงการ (ม.ปลาย)


นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
(หัวหน้าสาขาฟิสิกส์)

นายอนิรุธ แก่นจันทร์
(ฟิสิกส์)

นางภาวิณีเจริญยุทธ
(ฟิสิกส์)

นางสาวจารุณี หล้าบา
(ฟิสิกส์-ดาราศาสตร์)

นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
(ฟิสิกส์)

นางสาวสุธิดา อรรคสังข์
(ฟิสิกส์)
   


นางเกษมศรี อินทนนท์
(หัวหน้าสาขาเคมี)

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
(เคมี)

นางรัศมี เจริญรัตน์
(เคมี)

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(เคมี)


นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
(หัวหน้าสาขาชีววิทยา)

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
(ชีววิทยา)

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
(ชีววิทยา)

นางสาวนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
(ชีววิทยา)

นายรามินทร์ ราชวงศ์
(ชีววิทยา)

นายณัฐพงษ์ xxxx
(ชีววิทยา)
   


นางนาไล สาโสภา
(หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์)

นายชัยณรงค์ กุลบุตร
(วิทยาศาสตร์)

นางสาวดรุณี วีรพรรณ
(วิทยาศาสตร์)

นางสาวอนุธิดา สารทอง
(วิทยาศาสตร์)

นางสาวชัฏธนาศิลป์ ธงวาส
(วิทยาศาสตร์)

นางสาวสุธิดา พันที
(วิทยาศาสตร์)

นายวิชญะ ทีระฆัง
(วิทยาศาสตร์)
 


นายกิตติภพ คัทธมารศรี
(หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ)

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
(คอมพิวเตอร์)

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
(คอมพิวเตอร์)

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
(คอมพิวเตอร์)

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
(คอมพิวเตอร์)

นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
(คอมพิวเตอร์)

นายชัชชล แก่นบุบผา
(คอมพิวเตอร์)

นายวีระพงศ์ ตะโกนอก
(คอมพิวเตอร์)


นายปราการ สีชมภู
(หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์)

นายบุญเรือง บุญสว่าง
(คณิตศาสตร์)

นางจันทร์นภา เจริญรัตน์
(คณิตศาสตร์)

นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์
(คณิตศาสตร์)

นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์
(คณิตศาสตร์)

นายณัฐพงษ์ ไชยสิทธิ์
(คณิตศาสตร์)

นางกรรณิกา วังทะพันธ์
(คณิตศาสตร์)

นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร
(คณิตศาสตร์)

นายปัณชัชญ์ เฟื้อยฟุ้งกิจการ
(คณิตศาสตร์)

นายรสุวิน แก้วดวงดี
(คณิตศาสตร์)

นางปาจารียา ศรีโฮง
(คณิตศาสตร์)

นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์
(คณิตศาสตร์)

นางสาวปรียานุช มานุจำ
(คณิตศาสตร์)

นายธีรวิทย์ พิมราช
(คณิตศาสตร์)

นางสาววิลาวรรณ จันโทวาท
(คณิตศาสตร์)

นางสาวกรกฏ ไชยเพชร
(คณิตศาสตร์)

นายจิรเมธ มังคละคีรี
(คณิตศาสตร์)
     


Mr.Alvin Datugan
Foreigner Teacher
นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬ
(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)