งานห้องสมุด

นางรณันช์พร อัครเอกกูลกรษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวศศิประภา บัวพรหม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด