ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จะดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  
จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามกำหนดการ 
 
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมรัตนโกเศศ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
07.30 น. – 08.30 น.  - ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียน
08.30 น. – 09.00 น. - ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
09.00 น. – 09.30 น. - ฝ่ายบริหารงานทุกฝ่ายชี้แจงนโยบายที่สำคัญ
09.30 น. – 11.30 น. - ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบครูที่ปรึกษาในชั้นเรียน
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12.30 น. – 13.00 น. - ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียน
13.00 น. – 13.30 น. - ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
13.30 น. – 14.00 น. - ฝ่ายบริหารงานทุกฝ่ายชี้แจงนโยบายที่สำคัญ
14.00 น. – 15.30 น. - ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบครูที่ปรึกษาในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 644 ครั้ง